AnnonsMiele

Att tänka på vid deklarationen 2016

30 mar 2016

Snart är deklarationsarbetet i full gång. I denna artikel går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste nyheterna som påverkar deklarationsarbetet. Fokus ligger på fysiska personer.

I denna artikel fokuserar vi på vad
som gäller för de deklarationer som
ska lämnas i maj 2016, det vill säga
deklarationen för fysiska personer och
dödsbon.
Vem ska lämna deklaration? Alla behöver
inte lämna självdeklaration. Har
du låga inkomster eller inga inkomster
alls behöver du i vissa fall inte deklarera.
FYSISKA PERSONER
En fysisk person som varit bosatt i Sverige
under hela 2015 ska deklarera om
han eller hon:
• har haft förvärvsinkomst (tjänsteinkomst
och aktiv näringsverksamhet)
som uppgår till 18.824 kronor eller
mer,
• har haft inkomst av passiv näringsverksamhet
på 100 kronor eller mer,
• har fått utdelning eller vinst på aktier
eller andelar i fåmansföretag eller
fåmansägt handelsbolag som ska
beskattas i inkomstslaget tjänst,
• har haft inkomst av kapital på minst
200 kronor där kontrolluppgift inte
lämnats, det gäller till exempel ränta,
utdelning, schablonintäkter och
kapitalvinst,
• har ägt fastighet den 1 januari 2015
eller
• har fått föreläggande att lämna
deklaration.
Fysiska personer som inte varit bosatta
i Sverige under hela 2015 ska lämna
inkomstdeklaration om de har haft
skatte- eller avgiftspliktiga inkomster på
100 kronor eller mer.
DÖDSBON
För en person som avlidit under 2015
gäller samma regler som om han eller
hon hade levt hela året. Dödsbo efter
person som avlidit före år 2015 och som
inte skiftats ska deklarera om dödsboet:
• har haft inkomst av tjänst, kapital
eller näringsverksamhet på sammanlagt
100 kronor eller mer,
• har ägt fastighet den 1 januari 2015
eller
• ska betala avkastningsskatt på pensionsmedel
eller särskild löneskatt på
pensionskostnader.
Om dödsboets enda inkomst under
2015 har varit ränta eller utdelning, som
det lämnats kontrolluppgift på, behöver
inkomstdeklaration inte lämnas.
DEKLARATIONSTIDPUNKTER
Inkomstdeklarationer för fysiska personer
och dödsbon ska lämnas senast den
2 maj. Med ”lämnas” menas att de ska
ha kommit in till Skatteverket.
Observera att samma inlämningsdag
även gäller för utomlands bosatta som
ska deklarera i Sverige.
ANSTÅND
Du kan få anstånd med att lämna
deklarationen till ett senare datum.
Då måste du visa att du på grund av
särskilda omständigheter inte hinner bli
klar med deklarationen i tid. Anståndsansökan
bör lämnas till Skatteverket
senast tio dagar före ordinarie deklarationstidpunkt.
Du som biträder deklarationsskyldiga
med att upprätta inkomstdeklarationer
kan efter ansökan få tillstånd att lämna
deklarationerna enligt tidsplan under
tiden 2 maj – 15 juni. Ansökan om anstånd
enligt tidsplan bör lämnas senast
10 dagar före deklarationstidens utgång.
Den kan lämnas elektroniskt, till exempel
genom filöverföring på Internet via
Skatteverkets hemsida.
FÖRSENINGSAVGIFTER
Kommer du in med deklarationen för
sent ska du betala förseningsavgift. För
fysiska personer och dödsbon är förseningsavgiften
1.250 kronor. Avgiften
fördubblas vid mer än tre månaders
försening och tredubblas efter fem
månader.
ÄNDRING I DEKLARATIONEN –
NYHET
Om Skatteverket beslutar att ändra något
i deklarationen så skickas slutskattebeskedet
ut tillsammans med ändringsbeslutet.
Det är nytt för i år. Du som ska
få pengar tillbaka får dem i samband
med slutskattebeskedet. Om du ska få
pengar tillbaka får du dem direkt till
ditt konto och har du skatt att betala så
ska du göra det inom 90 dagar.
NYHETER OCH VIKTIGA PUNKTER
– INKOMSTDEKLARATION 1
I det följande tar vi upp de viktigaste
nyheterna som du bör tänka på i årets
deklaration. Vi tar även upp ett antal
punkter som i och för sig inte är nyheter
men som är viktiga att tänka på i deklarationsarbetet.
REDUCERAT AVDRAG FÖR PRIVAT
PENSIONSSPARANDE
För 2015 har det allmänna avdraget
för privat pensionssparande sänkts från
12.000 kronor till 1.800 kronor.
För anställda som helt saknar
pensionsrätt i anställningen eller för
skattskyldiga som har inkomst av aktiv
näringsverksamhet är avdraget högre.
De kan göra avdrag med 1.800 kronor plus 35 procent av den avdragsgrundande
inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp.
ROT- OCH RUTARBETE
Preliminär skattereduktionen för rotoch
rutarbeten finns förtryckt i deklarationen
vid punkt 4. Det förtryckta
beloppet kan bestå av:
• preliminär skattereduktion enligt
fakturamodellen,
• preliminär skattereduktion fastställd
i en förenklad skattedeklaration och/
eller
• skattereduktion på förmån av rot
och ruttjänster.
Preliminär skattereduktion blir slutlig
vid beskattningen.
Tänk på möjligheten att fördela
skattereduktionen mellan de personer
i hushållet som har rätt till den. Enligt
Skatteverket är detta möjligt. Observera
att skattereduktion som grundar sig på
rotarbeten förutsätter att man är ägare
till bostaden. Begäran om fördelning
görs under övriga upplysningar i samtliga
berörda deklarationer. Enligt en dom
från Kammarrätten i Jönköping (mål nr
1913-12) medges även fördelning mellan
syskon som samäger hus, se Övrigt
2/2013.
Den 1 augusti 2015 slopades möjligheten
att få rutavdrag för läxhjälp.
Därefter medges skattereduktion för
barnpassning, som inte mer än i ringa
omfattning innefattar hjälp med läxor
och annat skolarbete.
SKATTEREDUKTION FÖR GÅVOR
En fysisk person kan få skattereduktion
med 25 procent av gåvor som lämnats
till en godkänd gåvomottagare. Eftersom
gåvomottagarna är skyldiga att
lämna kontrolluppgift för dessa gåvor är
underlaget ifyllt i inkomstdeklarationen.
Observera att kontrolluppgift inte lämnas
på gåvor under 200 kronor eftersom
dessa inte ger rätt till skattereduktion.
För att få skattereduktion måste man
ha lämnat minst 2.000 kronor i gåvor
under året och eftersom maximal skattereduktion
är 1.500 kronor är det högsta
belopp som kan ge skattereduktion
6.000 kronor. Det belopp som förtrycks
i deklarationen kommer därför att ligga
i intervallet 2.000 – 6.000 kronor.
I årets deklaration är det sista gången
som skattereduktion för gåvor medges.
SKATTEREDUKTION
FÖR FÖRNYBAR EL
Vid beskattningen 2016 kan du för
första gången få en skattereduktion
för mikroproduktion av förnybar el.
Med förnybar el menas främst el som
du framställer från sol, vind, jord och
vatten, till exempel från solceller.
Om du inte själv förbrukar all el du
producerar och överskottet matas in till
elnätet har du, under vissa förutsättningar,
möjlighet att få skattereduktion.
Underlaget för skattereduktionen är
antalet kilowattimmar du matat in i
din anslutningspunkt under 2015, dock
högst så många kilowattimmar som
du tagit ut i samma anslutningspunkt.
Själva skattereduktionen är 60 öre per
kilowattimme. Eftersom underlaget
högst kan uppgå till 30.000 kilowattimmar
är den högsta skattereduktion en
person kan få 18.000 kronor per år.
Det värde som är förtryckt på inkomstdeklarationen
är det antal kilowattimmar
som du matat in. Det är elnätsföretagen
som lämnar kontrolluppgift till
Skatteverket. Läs mer om skattereduktionen
i Övrigt 19/2014. ■
Föregående artikel SKAPA MERVÄRDE FÖR årsredovisningen
Nästa artikel Dags för årsstämma igen!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här