AnnonsStyrelsesupport

BF Debatt 10/6: Förenklad retorik leder klimatarbetet fel

10 jun 2021

 

Det finns ett stort engagemang i klimatfrågan bland företag och fastighetsägare. Även många bostadsrättsföreningar vill vara med och bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Ofta ligger användningen av energi i fokus. Men de samband som råder på energiområdet är komplicerade. För att göra saken begriplig används en förenklad retorik, en retorik som ofta är så pass förenklad att den blir missvisande.

Det är naturligt att försöka minska mängden köpt energi. Men ”köpt energi” är inte ett relevant mått. Det som är relevant är hur energin påverkar ekonomin, klimatet, miljön och energisystemets funktion.

Erik Dotzauer
Erik Dotzauer vill fördjupa resonemangen kring energianvändning och klimatpåverkan.

Energi, som mäts i enheten kilowattimmar, förekommer i olika former och med olika kvalitet. En kilowattimme el är inte samma sak som en kilowattimme olja, vilket inte är samma sak som en kilowattimme varmt vatten. El kan användas till det mesta, som till exempel till att driva fordon, medan spillenergi i form av varmt vatten inte kan används till mycket annat än att värma byggnader.

Om man byter uppvärmningssystem i en byggnad från fjärrvärme till värmepump kommer mängden köpt energi att minska med cirka 70 procent, men det kan samtidigt öka klimatpåverkan.

Som elkonsument kan man avtala om förnybar el med sin elleverantör. Den extra kostnad som man behöver betala för att göra sin elanvändning grön är ofta mycket låg. Anledningen är att det som sker i praktiken enbart är en omfördelning av statistik, en lek med siffror som inte påverkar produktionen av el i verkligheten.

Att avtala om grön el är således ingen riktig klimatåtgärd. Den som avtalar om förnybar el blir grön ”på papperet” och övriga elkonsumenter får dela på den statistik som blir över.

Den kanske främsta markören för bostadsrättsföreningar som engagerar sig i klimatfrågan är att man installerar solceller. Till skillnad från avtal om grön el är detta en åtgärd som på riktigt bidrar till ökad produktion av förnybar el.

Ett påstående som ofta används när solceller diskuteras är att man kan bli självförsörjande på el. Det som då normalt avses är att man på årsbasis producerar lika mycket el som man förbrukar.

Men solcellerna producerar främst sommartid och förbrukningen av el är som högst under vintern. Det är uppenbart att man inte blir självförsörjande med denna lösning.

Det i princip enda fossila inslag som finns kvar i det svenska energisystemet är fossilt material i avfall som förbränns i fjärrvärmeföretagens anläggningar. Detta ger fjärrvärme en till synes hög klimatpåverkan.

För att minska utsläppen av växthusgaser från avfallsförbränning måste mängden fossilt avfall som lämnas till förbränning minska. Om man som bostadsrättsförening vill bidra till att lösa problemet ska man således sortera sitt avfall bättre.

Att koppla bort fjärrvärmen bidrar inte till lösning av avfallsproblemet. Folk kommer inte att sortera sina sopor bättre bara för att man säger nej till fjärrvärme.

Detta är aspekter som man måste vara vaksam på om man som bostadsrättsförening på riktigt vill bidra i klimatomställningen.

I våras gav Erik Dotzauer en föreläsning vid högskolan i Gävle där han i detalj beskrev olika aspekter på klimatvärdering. Föreläsningen finns att se i följande länk: https://play.hig.se/media/t/0_gonfo0ke

 


Detta är en debattartikel i Borätt Forum. Skribenten svarar för åsikter, fakta och innehåll i artikeln.


 


Detta är en debattartikel i Borätt Forum. Skribenten svarar för åsikter, fakta och innehåll i artikeln.


1 Kommentar

  1. Avfallssystemet borde ju ändå försöka ordna så att källsorteringen optimeras? Borde inte producentansvaret stärkas och återbruks/återvunningsgraden öka? Det om något kan ju leda till minskad avfall som sorteras som brännbart som går till fjärrvärmeverken? Vet inte om det i fallet med källsortering faltiskt är individens fel.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här