AnnonsMiele

Bokslutstider!

29 mar 2017

Då var det dags igen. I alla fall för dig som bor i en bostadsrättsförening som har kalenderår som räkenskapsår.

Då är det bra att repetera regelverket gällande upprättandet av årsredovisningen enligt K2 eller K3. För årsredovisning som upprättas kopplat till K2-regelverket så har det dessutom skett lite förändringar. Men vi börjar med att gå igenom vad de olika regelverken innebär.

K2 KONTRA K3

Senast 2014 måste alla större företag gå över till att tillämpa K3, som är Bokföringsnämndens allmänna råd för att upprätta årsredovisning.

K-regelverket syftar till att samla normgivningen för upprättande av årsredovisning i sammanhängande regelverk som är anpassade efter respektive kategori av företag. K2 är ett förenklingsalternativ som de mindre företagen kan använda sig av, medan K3 är huvudregelverket för alla företag.

För företag som har skyldighet att upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen har Bokföringsnämnden tagit fram ett nytt huvudregelverkv– K3. Från 2014 måste alla aktiebolag eller ekonomiska föreningar välja att tillämpa K3 eller den förenklade varianten, K2.

K3 måste tillämpas av större företag, det vill säga de som uppfyller mer än ett av nedanstående tre kriterier två år i rad:

– Företaget har fler än 50 anställda.

– Företaget har mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning.

– Företaget har mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Ett så kallat noterat företag är emellertid alltid ett större företag enligt årsredovisningslagen. Likaså måste ett mindre, privat moderföretag i en större koncern också tillämpa K3. De gränsvärden som gäller för större och mindre företag gäller även för större och mindre koncerner.

Onoterade företag som inte uppfyller dessa kriterier har alltså möjligheten att välja mellan K2 och K3.

NÄR SKA DU VÄLJA K3?

Grundregeln är att ju större och mer komplex verksamhet ett företag har, desto bättre är det att välja K3. Detta eftersom K3 ger en mer komplett bild av företaget och är ett bra alternativ om ditt företag har många intressenter, eller om du kanske funderar på att börsnotera i framtiden. Nackdelen är möjligen att K3, ganska naturligt, kräver en större administrativ insats.

Tanken med K2 är att det ska vara enkelt, utan att kräva några större, komplexa bedömningar. K3 är ett mer exibelt och principbaserat regelverk än K2, vilket också erbjuder en mer transparent redovisning.

Företag som bör överväga K3 kan exempelvis vara utvecklingsbolag, som i K2 annars inte har möjlighet att ta upp egenutvecklade immateriella tillgångar. Ett annat exempel är tillverkande företag där det är skillnader på vad som får inkluderas i lagervärdet. Bland annat får inte indirekta tillverkningskostnader beaktas enligt K2 och dessa indirekta kostnader utgör ofta en väsentlig del för företaget.

NÄR SKA DU VÄLJA K2?

K2 passar bra för dig som har ett mindre företag med enkel verksamhet, såsom bostadsrättsföreningar. K2 är regelbaserat, även när det gäller årsredovisningen, och har bland annat en strikt mall för hur årsredovisningen ska se ut. Exempelvis är inte funktionsindelad resultaträkning tillåten enligt K2.

VIKTIGA SKILLNADER MELLAN REGELVERKEN
Många av de förenklingar som finns i K2 innebär dock även begränsningar i jämförelse med det mer exibla regelverket K3.

En stor skillnad är komponentavskrivningar, vilket är ett krav i K3. Tillämpar man K3 och har anläggningstillgångar som består av betydande komponenter med väsentliga skillnader i nyttjandeperiod ska man dela in dessa i komponenter. Ett exempel är om företaget äger en fastighet. I vanliga fall kanske man då skriver av en procent rakt av, men går du in i K3 måste du skriva av fastighetens alla komponenter för sig, som exempelvis taket, fönstren, stammar, inre- och yttre ytskikt och stommen.

SE ÖVER FÖRENINGENS ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Fördelen med detta är förstås att du får en mer rättvisande bild av resultatet, eftersom själva stommen kanske skrivs av på 100 år och taket på 25 år. På det sättet skriver du av din anläggningstillgång i takt med att den förbrukas. Vilka komponenter som anläggningstillgången ska delas in och vilka nyttjandeperioder som ska tillämpas, måste självklart avgöras från fall till fall.

Många mindre fastighetsbolag kommer troligen att tycka att detta blir besvärligt och därför väljer att tillämpa K2. För förvaltningsfastigheter gäller dessutom att man skall upplysa om det verkliga värdet enligt K3. När man står inför valet av K3 eller K2 bör man därför bland annat se över företagets 001a0 anläggningstillgångar. Består dessa av betydande komponenter med skilda nyttjandeperioder ska man vara medveten om att man i K3 måste beakta detta i sin redovisning.

I valet mellan K2 och K3 är det med andra ord viktigt att fundera på vilken typ av verksamhet man bedriver och därefter tillämpa det regelverk som passar företaget bäst.

En bostadsrättsförening behöver varken ta hänsyn till skattemässiga konsekvenser och därmed de avskrivningar som är resultatpåverkande eller det fria egna kapitalets utveckling som baserar utdelningsutrymmet. K2-regelverket torde därmed stämma bra överens med behovet för en bostadsrättsförening.

Men eftersom årsredovisningen i mångt och mycket även skall framställas på ett pedagogiskt sätt, så att samtliga intressenter (framför allt framtida köpare) skall förstå föreningens ekonomiska status, kan det vara bra att upprätta årsredovisningen enligt K3-regelverket då resultatet blir mer ”rättvisande”. Återigen måste jag här poängtera att det är likviditets- eller kassa ödesanalysen som skall belysas som den viktigaste beståndsdelen i årsredovisningen.

BYTE MED REGELVERKEN

Om en förening som idag har K2 vill byta till K3 så går det bra. Men vill man sedan byta tillbaka till K2 av någon anledning så måste alla historiska ej fullt avskrivna samt ej standardhöjande investeringar/aktiveringar som skedde innan 2014 kostnadsföras fullt ut gällade restvärdet. Om en förening t.ex. genomförde en stamrenovering (= ej standardhöjande underhållsåtgärd) 2010 på Mkr 10 och Tkr 500 är avskrivna fram till nu, så måste restvärdet på Mkr 9,5 kostnadsföras direkt.

NYHETER MED K2-REGELVERKET

Förändringarna i K2-regelverket gäller framför allt hanteringen av pågående arbeten på löpande räkning. BFN (Bokföringsnämnden) har upprättat nya allmänna råd i samband med detta. Regeländringen berör i princip inte alls bostadsrättsföreningar. För den läsare som vill förkovra sig i de olika regelver- ken K2 och K3 så hänvisas till BFN:s hemsida, www.bfn.se. 

Föregående artikel Ny lagstiftning kräver stadgeändringar!
Nästa artikel Dags att förnya lånen? Tänk på det här!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här