AnnonsMiele

Borättforum granskar bostadspolitiken inför valet – Centerpartiet

25 jul 2018

Borättforum granskar bostadspolitiken inför valet…

Ingen har väl undgått att det är val till riksdagen i år och Borättforum har tagit reda på vilken bostadspolitik vi kan komma att få efter valet i september.

Först ut att svara på våra frågor är Centerpartiets bostadspolitiska talesperson Ola Johansson.

Vilka är de viktigaste förändringarna eller tillägg som behöver göras i bostadspolitiken efter valet? – Vilka förändringar av bostadspolitiken tycker du och ditt parti är nödvändiga?

Svar: Det allra viktigaste är att inleda blocköverskridande samtal om bostadspolitiken som kan leda till en överenskommelse som skapar långsiktiga spelregler för bostadsmarknaden. En sådan överenskommelse bör innehålla en rad reformer. Bland annat behöver rörligheten på bostadsmarknaden öka genom sänkta flyttskatter. Statliga regler som förhindrar bostadsbyggande måste ändras. Det handlar bland annat om strandskyddet och en översyn av så kallade riksintressen som i onödan hindrar bostadsbyggandet. Dessutom behöver byggregler förenklas, planprocesser kortas och en maxgräns införas när det gäller handläggningstiden för överklaganden. Vi vill också göra en översyn och förändring av sättet hyror sätts och förhandlas, med utgångspunkt i ett ökat bostadsbyggande, friare hyressättning i nyproduktion men fortsatt stark besittningsrätt och ett skydd mot plötsliga hyreshöjningar.

Vad är er position gällande ränteavdraget? Och hur bör det hanteras?

Svar: Ränteavdragen behöver ses över. Men att bara ändra ränteavdragen utan att samtidigt göra ytterligare reformer kan få allvarliga konsekvenser. I synnerhet när så många hushåll är högt belånade. Därför behöver också flyttskatterna sänkas. Vi vill att blocköverskridande bostadssamtal kommer igång så snart som möjligt efter valet. Det är nödvändigt för att skapa långsiktiga förutsättningar, både för bostadsbranschen och för hushållen.

Vad är er position gällande amorteringskravet? Och hur bör det hanteras? Vilka åtgärder ska vidtas för att alla yngre ska kunna få ett eget hem?

Svar: Det första amorteringskravet var nödvändigt, och hade ett brett stöd i riksdagen. Men det var förhastat av regeringen att nästan omedelbart rusa vidare med nästa amorteringskrav. De skärpta amorteringskraven har vi kritiserat, och vi står fast vid den kritiken. Nu är de införda och behöver utvärderas, därefter kan förändringar bli aktuella. För ungdomar, särskilt i de större städerna där bostadspriserna är höga, blir det skärpta amorteringskravet ett hinder på vägen till egen bostad och därför är en översyn viktig. Det behövs en balans som gör att det är möjligt att ta sig in på bostadsmarknaden samtidigt som en sund amorteringskultur uppmuntras. Om hushållens belåningsgrad tillåts skjuta i höjden okontrollerat så riskerar både människors privatekonomi och hela Sverige att drabbas mycket hårt om bostadspriserna sjunker kraftigt eller om räntan höjs.

Våra ungdomar, vilka åtgärder ska göras för att de ska kunna skaffa bostad? Och till när ska det vara genomfört?

Svar: För att ungdomar ska kunna skaffa sitt eget hem behöver fler bostäder byggas, och rörligheten på bostadsmarknaden öka. Med ökad rörlighet kan bostadsbeståndet utnyttjas mer effektivt och fler bostäder bli tillgängliga för människor som är på väg att etablera sig på bostadsmarknaden. Det är också viktigt att förbättra villkoren för andrahandsuthyrning, också det för att göra fler bostäder tillgängliga för dem som söker någonstans att bo. Centerpartiet vill dessutom se över möjligheten att införa ett riktat bosparande för unga, så att fler unga kan börja sätta undan en del av lönen för framtida investeringar i en bostad. För att ett sådant system ska vara effektivt är det viktigt att det riktas till ungdomar som annars har mindre gynnsamma ekonomiska förutsättningar att finansiera sitt framtida boende. Precis som med en rad andra reformer på bostadsområdet ser vi gärna att denna fråga blir en del av en bred bostadspolitisk överenskommelse så snart som möjligt efter valet.

Vad är er syn på områden runt om i Sverige?, som tex Akalla, Kista och Rosengård och den segregationen som finns idag? Och hur tänker ni arbeta med detta?

Svar: Helt avgörande för att bryta segregationen är naturligtvis integrationen. Att människor kommer i arbete. Sverige har en stor klyfta mellan de som är födda här och har ett jobb, och de som är födda i ett annat land och inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden. Det behövs reformer. Inträdesjobb, radikalt förenklade företagsformer och ingångsavdrag som innebär att arbetsgivaravgiften tas bort de två första åren på första jobbet är sådana exempel. Samtidigt behövs bostadspolitiska åtgärder – inte minst kommunalt för att utveckla utsatta områden. Det handlar bland annat om att i stadsplaneringen se till så att det finns blandade upplåtelseformer inom bostadsområden så att det blir möjligt att göra en bostadskarriär. Det måste i högre utsträckning bli möjligt att bo kvar, men istället äga sin bostad. Nya former för samverkan mellan kommun och fastighetsägare kan förbättras som ökar attraktiviteten. Förändringar i närmiljön som ökar tryggheten ska prioriteras. Det är också problematiskt att dessa områden planerats så att de blivit ”öar” som inte sällan omges av barriärer såsom trafikleder och liknande. Genom modern stadsplanering kan sådana barriäreffekter minska så att tryggheten och attraktiviteten i dessa områden ökar.

Föregående artikel Brf-köpare kan häva avtal vid försening
Nästa artikel Bostadspolitik inför valet – miljöpartiet

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här