AnnonsMiele

Börja planera nu för att se över stadgarna

7 feb 2018

Före den 30 juni 2018 ska alla br-föreningar i Sverige ha ändrat vissa av sina stadgar. Sedan ska stadgeändringarna registreras hos Bolagsverket för godkännande. De områden som berörs är bland annat kallelsetider för ordinarie stämmor och extra stämmor.

Att ändra stadgar är ett tidskrävande arbete så därför lyder rådet: börja i tid, gärna så snart som möjligt. Februari-mars är en bra tidpunkt att samla ihop hela styrelsegänget och göra en översyn av föreningens stadgar, och fundera på vilken hjälp man behöver anlita. Som styrelse kan man ta hjälp utifrån, exempelvis av en extern jurist, sin ekonomiske förvaltare eller någon annan expert inom området. För att ändra föreningens stadgar krävs i praktiken ofta beslut på två på varandra följande stämmor.

– Har man ett färdigt förslag i februari-mars så kan man hålla en extra stämma i mars-april och sedan ta beslut nummer två på den ordinarie årsstämman i maj-juni. 

– Kom ihåg att en stadgeändrande extrastämma behöver kallas minst fyra veckor innan stämman, om inte stadgarna medger kortare tid, dock senast två veckor innan, säger Peter Niemeyer på styrelsesupport, Storholmen förvaltning.

Detta görs för att det förra året kom ändringar i Bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar som berör stadgarna. Den stora skillnaden jämfört med tidigare lagändringar, är att den nya lagen uttryckligen kräver att stadgarna ändras så att de är i enlighet med lagstiftningen.

De områden som föreningen ska se över är bland annat:

• Ändrade kallelsetider för ordinarie och extra stämma
• Tider för att hålla årsredovisning tillgänglig för olika parter.
• Hur kallelser och andra handlingar får skickas med e-post
• Hur stämman genomförs (öppnande, röstlängd, närvaro för utomstående med mera)
• Förtydligande om styrelsens uppgifter
• Fler uppgifter för revisorn att granska
• Regler om jäv
• Regler om vad en ledamot har rätt att göra och inte får göra

– Det är framförallt ändringen avseende kallelsetider som kräver att föreningarnas stadgar ändras. Vi rekommenderar en skrivning som möjliggör att både ordinarie och extra stämmor får kallas tidigast sex och senast två veckor innan stämman, även när stämman avser ändring av stadgarna, säger Peter Niemeyer.

Idag är det så gott som alltid att det står i stadgarna att det är senast en vecka innan som styrelsen ska kalla till extrastämma.

Även om det bara är vissa ändringar som måste göras enligt lag, är det även ett ypperligt tillfälle att se över hela sina stadgar.

– Att ändra en förenings stadgar är komplicerat och ingenting man gör i en handvändning eftersom det i praktiken alltid kräver beslut på två på varandra följande stämmor. Därför är det bra att nu när föreningen är tvungen att göra ändringar, att på samma gång göra en ordentlig genomgång av hela stadgarna, säger Peter Niemeyer.

Som att se över ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavaren och föreningen när det gäller underhållet av lägenheten. En annan ändring som rekommenderas är att föra in möjligheten att ta ut avgift för andrahandsuthyrning. Sedan 2014 är det möjligt för föreningen att ta ut 10 procent av ett prisbasbelopp, alltså cirka 4500 kronor, per år från de som hyr ut i andra hand, men bara under förutsättning att det framgår av stadgarna att föreningen har rätt att ta ut avgiften.

Tänk på detta när ni ändrar stadgarna:

Kom ihåg att det inte får vara en annan stämma (som inte berör stadgarna) emellan de stämmor då besluten tas, för då måste man börja om från början.

Om kallelse inte sker på rätt sätt så kan ett beslut som fattas på föreningsstämman bli ogiltigt.

Det är svårt att formulera regler och därför bra att anlita en expert. Det lönar sig ofta i längden.

När man ändå uppdaterar föreningens stadgar efter de nya reglerna kan det vara en god idé att även se över resten av stadgarna.

Källa: AllaBRF

Föregående artikel Klientmedelskonto – vad är det? Behövs det?
Nästa artikel Hur mår bostadsmarknaden?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här