AnnonsMiele

Bostadspolitik inför valet – miljöpartiet

2 aug 2018

Borätt granskar bostadspolitiken inför valet

Vilka är de viktigaste förändringarna eller tillägg som behöver göras i bostadspolitiken efter valet?
Miljöpartiets viktigaste bostadspolitiska förslag handlar om att bygga bort bostadsbristen, minska byggsektorns klimatpåverkan samt minskad segregation på bostadsmarknaden.  Miljöpartiet strävar efter en stabil, långsiktig och blocköverskridande överenskommelse för bostadspolitiken.
• Bygg bort bostadsbristen, Miljöpartiet har antagit ett bostadspolitiskt mål att under åren 2019-2025 ska minst 450 000 nya bostäder byggas. Människor som idag står utanför bostadsmarknaden måste få en chans att komma in på den. Det behövs byggas fler hyresrätter med rimliga hyror och Individens möjlighet att efterfråga de bostäder som finns behöver stärkas.
• Vår tids största utmaning är klimatutmaningen. Byggsektorn står idag för ca ⅕ av Sveriges totala klimatpåverkan, vi måste därför se till att byggsektorn kan ställa om och minska sitt negativa klimatavtryck.
• Socialt hållbara städer och samhällen har förmågan att bryta utanförskap och minska segregation. Miljöpartiet har en rad förslag för socialt hållbara bostadsområden; Bostadsområden ska alltid planeras med blandade upplåtelseformer, statliga hyresgarantier, nationellt mått på boendesegregation, höjt bostadsbidrag, utreda modell för bostadssociala insatser osv.
 
– Vilka förändringar av bostadspolitiken tycker du och ditt parti är nödvändiga?
Finansiering av nya bostäder behöver säkerställas. Gynnat grönt bosparande, statliga lånegarantier på svaga marknader, bostadsbidrag, statliga investeringsstöd till hyresrätter och stöd till kommuner ger en tryggare bostadsmarknad. Nya flerbostadshus kan byggas med hjälp av byggemenskaper. Det innebär att de som ska bo i huset är med och bestämmer över byggprocessen. Det statliga stödet till nya hyresrätter villkoras med krav på mindre miljöbelastning och lägre hyresnivå vilket gör att nya hyresrätter kan bli tillgängliga för fler.
– Vad är er position gällande ränteavdraget? Och hur bör det hanteras?
Miljöpartiet vill över tid trappa ner ränteavdraget.
– Vad är er position gällande amorteringskravet? Och hur bör det hanteras?
Såväl bostadspriser som hushållens skulder är på historiskt höga nivåer. Skulderna har under en längre tid växt snabbare än Sveriges ekonomi och hushållens inkomster. Miljöpartiet anser att det är viktigt att hushållens skuldsättning minskar, inte minst i ljuset av att Riksbanken förbereder en räntehöjning. Det nyligen av Finansinspektionen införda amorteringskravet ska ses i ljuset av detta. Miljöpartiet instämmer i det rimliga i att man betalar av/amorterar på sina skulder.
 
– Vilka åtgärder ska vidtas för att alla yngre ska kunna få ett eget hem?
Miljöpartiet vill se över och höja bostadsbidraget och även göra det möjligt för inneboende att få bostadsbidrag. Ett nationellt mått på boendesegregationen för att möjliggöra att följa upp åtgärder och jämföra olika kommuner. Miljöpartiet vill även verka för att bygga bort studentbostadsbristen samt med regeringens investeringsstöd bygga fler små hyresrätter med rimliga hyror och införa ett grönt bosparkonto till första bostadsköpet samt statliga lånegarantier till svaga marknader.
– Våra ungdomar, vilka åtgärder ska göras för att de ska kunna skaffa bostad? Och till när ska det vara genomfört?
Bostadspolitiken måste bana väg för att det byggs bostäder som också ungdomar vill och har möjlighet att efterfråga. Sverige behöver en bred politisk överenskommelse om bostadspolitiken och Miljöpartiet står för en fortsatt grön, värdeskapande och ambitiös bostadspolitik som gör att det byggs fler klimatsmarta bostäder för alla i samhället. Miljöpartiets bostadspolitiska mål är att under åren 2018-2025 ska minst 450 000 nya bostäder skapas.
– Vad är er syn på områden runt om i Sverige?, som tex Akalla, Kista och Rosengård och den segregationen som finns idag? Och hur tänker ni arbeta med detta?
Sverige har en väl  utvecklad välfärd och till stora delar en välmående befolkning. Trots detta finns det människor som lever i utsatthet och i ett utanförskap. Det finns idag tydliga exempel på parallella segregerade samhällen där arbetslösheten är stor, skolresultaten låga, många lever på försörjningsstöd och sociala insatser. Barn i dessa områden riskerar att växa upp till en ny generation i utanförskap.
Socialt hållbara städer och samhällen har förmågan att bryta utanförskap och minska segregation. Det socialt hållbara samhället skapar och upprätthåller en generell och jämställd välfärd,och kan genom det lösa sociala problem. Detta är ett fundamentalt krav för att skapa ett tillitsfullt samhälle som förmår bygga ett socialt kapital, minska utanförskap och minska segregation. Bostadsområden ska präglas av en blandning av bostadstyper. Villaområden där de flesta bor i ett ägt boende behöver t.ex  kompletteras med hyresbostäder. Statliga hyresgarantier, möjliggör för fler familjer att kunna ta steget över tröskeln och in på den trygga bostadsmarknaden och få ett hyreskontrakt. Målgruppen är exempelvis hushåll som har betalningsförmåga utan försörjningsstöd men andra typer av svårigheter att få hyreskontrakt. Det kan vara både i form av Attefallhus eller nya flerbostadshus med hyreslägenheter. I områden med flerbostadshus där de flesta hyr sin bostad ska fler få möjlighet att äga sin bostad. Kompletterande bebyggelse i form av ytterligare ett bostadshus på befintlig småhustomt och möjlighet att hyra ut del av en bostad ska främjas.
• säkerställa principen – blandade upplåtelseformer i alla bostadsområden, fler hyresrätter i villaområden och bostadsrätter och villor i områden med enbart hyresrätter
• Ta fram nationella mått på boendesegregation så det går att följa upp åtgärder och jämföra olika kommuner
• Höj bostadsbidraget och nyttja det befintliga beståndet genom att göra det möjligt för inneboende att få bostadsbidrag
• Att betalningsförmåga snarare än inkomstnivå ska vara utgångspunkt för att kunna skriva hyreskontrakt
• Införa statliga hyresgarantier så att fler kan få ett hyreskontrakt genom ökat kommunalt stöd.
• Hemlöshet ska tacklas enligt modellen "bostad först"
• Utreda en modell för  bostadssociala insatser i kombination med kommunal borgensförbindelse med syfte att förebygga och motverka hemlöshet.
• Utöka byggarean på Attefallshusen till 30 kvadratmeter för att skapa fler riktiga bostäder på befintliga tomter
 

Föregående artikel Borättforum granskar bostadspolitiken inför valet – Centerpartiet
Nästa artikel Bostadspolitik inför valet – moderaterna

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här