AnnonsMiele

Bostadspolitik

27 aug 2018

Borätt granskar bostadspolitiken inför valet

Vilka är de viktigaste förändringarna eller tillägg som behöver göras
i bostadspolitiken efter valet? Vilka förändringar av bostadspolitiken tycker du och ditt parti är
nödvändiga?

Vi svarar gärna på dessa frågor i ett sammanhang. Liberalerna anser att flera olika saker är nödvändiga:
1. Lyft de mest utsatta bostadsområdena (se nedan)
2. Släpp in fler på bostadsmarknaden (se nedan)
3. Ersätt kortsiktiga subventioner med långsiktiga spelregler så att aktörerna på bostadsmarknaden kan planera på sikt.
4. Fortsätt förenkla plan- och byggreglerna så att ledtider kan kortas och konkurrenstrycket öka.
5. Dämpa bostadsbristen genom att utnyttja det befintliga beståndet bättre. Skapa bättre fungerande hyressättning och ta fler steg för att underlätta andrahandsuthyrning.

Vad är er position gällande ränteavdraget? Och hur bör det hanteras?
Vi föreslår en nedtrappning från 30 till 20 procent under en tioårsperiod, en procentenhet i taget. Det är viktigt att andra skatter samtidigt sänks så att hushållens köpkraft inte drabbas. Framför allt handlar det om sänkta inkomstskatter, främst på arbete men även pension. 

– Vad är er position gällande amorteringskravet? Och hur bör det hanteras?
Det skärpta amorteringskravet kom vid fel tid och har slagit fel. Det har ökat svårigheterna för unga att köpa bostad, vilket vi är kritiska till. Därför ska det tas bort. Vi anser att det är bättre att dämpa hushållens höga skuldsättning genom en långsam nedtrappning av ränteavdragen som växlas mot sänkt skatt på arbete.

– Vilka åtgärder ska vidtas för att alla yngre ska kunna få ett eget
hem? Våra ungdomar, vilka åtgärder ska göras för att de ska kunna skaffa
bostad? Och till när ska det vara genomfört?

Bostadsmarknaden måste öppnas för fler. Vi vill ha ett skattegynnat bosparande för den som vill spara ihop till kontantinsatsen till sin första egna bostad. Det handlar inte bara om ungdomar, utan också om den som vill köpa bostad senare i livet. Ett system för bosparande skulle bidra till att bryta upp låsningarna på bostadsmarknaden, samtidigt som det främjar sparkulturen i Sverige. Vi vill också förenkla byggregler för att göra det lättare att bygga att bygga små lägenheter som fler har råd med.

– Vad är er syn på områden runt om i Sverige?, som tex Akalla, Kista och
Rosengård och den segregationen som finns idag? Och hur tänker ni arbeta
med detta?

Att lyfta de mest utsatta bostadsområdena är vår kanske allra viktigaste bostadspolitiska uppgift. Hundratusentals människor bor i områden med otrygga miljöer och slitna hus. För oss är det en prioriterad fråga att alla bostadsområden ska vara trygga och trivsamma miljöer att bo och växa upp i. Det handlar förstås om i hög grad om att få skolan och integrationen att fungera bättre och skapa fler möjlighet för fler att få jobb, men det handlar också om boendefrågor. I dessa områden behövs mer blandade boendeformer och fler ägda bostäder. Vi vill också utreda så kallade BID-samarbeten där fastighetsägare, stat och kommun samarbetar långsiktigt för att lyfta ett utsatt område och öka tryggheten där. Stadsplaneringen behöver bidra till att skapa en mer levande gatumiljö och få bort barriäreffekter mellan stadsdelar
 

Föregående artikel brf Ida
Nästa artikel Bostadspolitik

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här