AnnonsSEB

Bostadspolitik

3 sep 2018

Borätt granskar bostadspolitiken inför valet

Vilka är de viktigaste förändringarna eller tillägg som behöver göras i bostadspolitiken efter valet?
De viktigaste reformerna är de som gör att rörligheten på bostadsmarknaden ökar. Vi vill slopa det skärpta amorteringskravet och ta bort taket för uppskov på reavinstskatten. Räntan på uppskovet ska kunna skjutas på framtiden så länge man är kvar på den ägda bostadsmarknaden. Det behövs också mer tillgänglig mark så att det kan byggas mer och en social bostadspolitik där bostadsbidraget är en central del.

Vilka förändringar av bostadspolitiken tycker du o ditt parti är nödvändiga?
Förutom ovan nämnt bör hyresrätten vara en betydligt mer flexibel boendeform än idag. En större variation i relation till den standardiserade byggnormen, där en del vill ha lägre standard till förmån för en lägre hyra medan andra vill ha en högre standard. På samma sätta kan också en varierande servicegrad vara aktuell. För särskilt äldre hyresgäster är kringtjänster mer relevanta i form av exempelvis reception, städning och vaktmästeri.

Vad är er position gällande ränteavdraget? Och hur bör det hanteras?
Vi vill se avtrappade ränteavdrag för lån och att detta växlas mot sänkt skatt på arbete. Ett minskat ränteavdrag ska gå tillbaka oavkortat till hushållen. Detta bör företrädesvis ske genom sänkt skatt på inkomst av tjänst, men också med riktat stöd till barnfamiljer, då vi vet att barnfamiljer runt storstäder annars riskerar att drabbas hårdare. Vi föreslår att avtrappningen sker långsamt under 20-30 år. 

Vad är er position gällande amorteringskravet? Och hur bör det hanteras?
Vi är emot det skärpta amorteringskravet och vi anser att det bör tas bort i samband med en bostadspolitisk översyn. Vi ser med oro på att, under relativt kort tid, införa flera, nya och höga krav ensidigt på framför allt kapitalsvaga hushåll. Det riskerar leda till att grupper med stabila inkomster inte får en chans att komma in på bostadsmarknaden och det slår negativt mot rörligheten på bostadsmarknaden.

Vilka åtgärder ska vidtas för att alla yngre ska kunna få ett eget hem?
Det finns flera olika sätt att få ner hyrorna exempelvis genom industriellt byggande. Prissättningen kan också hållas nere genom att bekämpa kommunala särkrav samt att lätta på och förkorta planprocessen. Byggnormernas standardisering kan individualiseras, boenden som man bor i under en kortare period, såsom studentboenden, ska till exempel inte behöva möta samma krav som övriga bostäder

Våra ungdomar, vilka åtgärder ska göras för att de ska kunna skaffa bostad? Och till när ska det vara genomfört?
Bostäder för unga och studenter är till sin karaktär lägenheter under vilka de boende i regel bor en begränsad tid av sina liv. Därför finns det all anledning att ifrågasätta att de ska omfattas av samma regelverk vid byggande som övriga boendeformer. Utgångspunkten bör vara att endast regler som är grundläggande för människors hälsa och säkerhet bör vara kvar .Under senare år har ett antal företag etablerats som erbjuder modulbostäder för studenter. Modulbostäderna kan lätt byggas ihop och lätt plockas ner om och när förutsättningarna förändras. Det är angeläget att kommunerna är aktiva i sin markplanering och kan erbjuda tidsbegränsade bygglov för modulbostäder åt studenter på mark som för tillfället står outnyttjad.

Vad är er syn på områden runt om i Sverige, som tex Akalla, Kista och Rosengård och den segregationen som finns idag? Och hur tänker ni arbeta med detta?

Vi måste trygga bostadsförsörjningen för alla, med olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Idag ökar segregationen och sociala kategoriboenden är tyvärr på väg att växa fram. Med de höga trösklarna till bostadsmarknaden är det många som är trångbodda eller som har svårt att få ett fast boende. Vi säger nej till social housing. Däremot föreslår vi att en viss andel av bostäderna i en nyproduktion avsätts för sociala ändamål. Vi anser att en bred bostadssocial utredning bör tillsättas för att analysera den sociala sidan av bostadspolitiken och utvärdera de instrument som idag används. Vi vill  också möjliggöra för de som bor i utsatta områden att utifrån en lägre hyra kunna göra avsättningar för att köpa lägenheten som ägarlägenhet.
Vi behöver även vända utvecklingen i utsatta områden, fler poliser som också är mer närvarande, hus måste rustas upp, föräldrar-skola-polis måste samarbeta mer och fler tuffa åtgärder behövs för att stoppa gängkriminalitet. Laglöshet får inte råda i något område.
 

Föregående artikel Bostadspolitik
Nästa artikel Bostadspolitik

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här