AnnonsMiele

Bostadspolitik

5 sep 2018

Borätt har granskat bostadspolitiken inför valet

VILKA ÄR DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA ELLER TILLÄGG SOM BEHÖVER
GÖRAS I BOSTADSPOLITIKEN EFTER VALET?

Framförhållning i bostadspolitiken, den stora faktorn till
bostadsbristen ligger i en misslyckad migrationspolitik vilket man
kunnat förutse men valt att blunda för. Här finns det en tydlig
koppling till att antalet otrygga och utsatta områden i Sverige
ökat, bostadsområden blivit allt mer trångbodda och segregationen
brett ut sig. Den höga bostadsbristen har främst drabbat nybildade
familjer, studenter och unga som söker sin första bostad. Samtidigt
har det blivit svårare att finansiera sitt boende genom
nyproduktionens höga hyror och marknadens prisutveckling. Vidare
lyfter vi fram att det behövs breda åtgärder för att aktivera
flyttkedjan.

VILKA FÖRÄNDRINGAR AV BOSTADSPOLITIKEN TYCKER DU O DITT PARTI ÄR
NÖDVÄNDIGA?

Avskaffa anvisningslagen som tvingar kommuner att ordna och prioritera
bostäder till nyanlända invandrare samt slopa lagen om
egenbosättning (EBO-lagen) för asylsökande vilken har lett och
leder till segregation och trångboddhet. Slopat tak och tidsgränsen
för användande av uppskovsbeloppet möjliggör flyttkedjor inom
bostadsbeståndet. Här behövs även fler finansieringsmöjligheter
så som startlån för unga och fördelaktigt bostadssparande. En
förbättra byggkrediten för mindre byggbolag så att fler företag
kan konkurrera på byggmarknaden vilket skulle leda till minskade
bygg-, bostads- och hyreskostnader.

VAD ÄR ER POSITION GÄLLANDE RÄNTEAVDRAGET? OCH HUR BÖR DET
HANTERAS?

För att stabilisera bostadsmarknaden har vi föreslagit en
nedtrappning av ränteavdraget med en procent om året samtidigt som
vi kompenserar hushållen med skattesänkningar på arbetsinkomster.

VAD ÄR ER POSITION GÄLLANDE AMORTERINGSKRAVET? OCH HUR BÖR DET
HANTERAS?

Vi står bakom det första amorteringskravet på i huvudsak 2 procent
av bostadslånet. Den andra uppstramningen som kom i mars med
ytterligare 1 procent för högbelånade hushåll var vi kritiska till
och det beslutet vill vi riva upp. Ytterligare förändringar av
bolånekrav utöver de nämnda är inte aktuella.

VILKA ÅTGÄRDER SKA VIDTAS FÖR ATT ALLA YNGRE SKA KUNNA FÅ ETT EGET
HEM?

Införa fler finansieringsmöjligheter så som startlån för unga och
fördelaktigt bostadssparande så att allt fler unga kan köpa sin
första bostad. Vi har även budgeterat för ett investeringsstöd
för byggande av äldrebostäder så att fler äldre boendes i stora
hus och lägenheter har möjlighet att flytta till ett tryggare och
mer anpassat boende och därmed få igång flyttkedjorna så att fler
unga kan komma in på bostadsmarknaden.

VÅRA UNGDOMAR, VILKA ÅTGÄRDER SKA GÖRAS FÖR ATT DE SKA KUNNA
SKAFFA BOSTAD? OCH TILL NÄR SKA DET VARA GENOMFÖRT?

Införa fler finansieringsmöjligheter så som startlån för unga och
fördelaktigt bostadssparande så att allt fler unga kan köpa sin
första bostad. Vi har även budgeterat för ett investeringsstöd
för byggande av äldrebostäder så att fler äldre boendes i stora
hus och lägenheter har möjlighet att flytta till ett tryggare och
mer anpassat boende och därmed få igång flyttkedjorna så att fler
unga kan komma in på bostadsmarknaden.

VAD ÄR ER SYN PÅ OMRÅDEN RUNT OM I SVERIGE, SOM TEX AKALLA, KISTA
OCH ROSENGÅRD OCH DEN SEGREGATIONEN SOM FINNS IDAG? OCH HUR TÄNKER
NI ARBETA MED DETTA?

Polisen har pekat ut 61 utsatta områden i Sverige där otryggheten
är extra stor och där områdesutformningen gör det svårt för
polisen att närvara naturligt utan att samtidigt utsättas för stor
risk. Sverigedemokraterna vill öka tryggheten för de boende i
områdena genom att förenkla för polisens närvaro, där områdena
behöver planeras om för att skapa bättre förutsättningar för
polisen att verka både synligt och genom spaning. För detta finns
specifika anslag i Sverigedemokraternas budget. Trygghet kan skapas
dels genom ökad trivsel i bostadsområdena men även genom upplevd
trygghet. Om fler vågar sig ut efter mörkrets inbrott kan det i sin
tur leda till en ökad social kontroll och i slutändan också en
ökad faktiskt trygghet genom minskad brottslighet.

Föregående artikel Bostadspolitik
Nästa artikel Bostadspolitik

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här