Besiktning

Osäkra hissar användes i ett halvår

0

 

Högsta domstolen har fastställt en dom mot en bostadsrättsförening som använt tre hissar trots att de inte klarat besiktning. Byggnadsnämnden hade påfört föreningen en kraftig sanktionsavgift, trots att godkänt besiktningsprotokoll lämnats in.

En bostadsrättsförening i Billdal utanför Göteborg ansvarade för tre hissar. Vid en besiktning anmärktes att hissarna inte fick användas, eftersom nödevakueringen var ur funktion. Hissarna kunde därför inte användas med betryggande säkerhet.

Besiktning dröjde

Vid ett tillsynsbesök sex månader senare konstaterades att hissarna fortfarande användes trots att de inte ombesiktigats och godkänts.Först vid en besiktning som gjordes en och en halv månad därefter blev hissarna godkända för användning. Protokollet från den besiktningen skickades på en gång till byggnadsnämnden

Rättelsen kom försent

Strax innan byggnadsnämnden skulle sammanträda för att ta ställning till om bostadsrättsföreningen skulle betala en byggsanktionsavgift för överträdelsen gav föreningen in ett protokoll med godkänd besiktning av hissarna. Nämnden beslutade ändå att avgiften på 268 000 kronor skulle betalas.

Enligt plan- och bygglagen ska någon byggsanktionsavgift inte betalas om överträdelsen rättas innan byggnadsnämnden sammanträder om avgiften.

Säkerheten ska skyddas

Högsta domstolen konstaterar att möjligheten till rättelse i och för sig är generellt utformad i lagen men att rättelse inte kan anses ha skett i en situation som denna. Domstolen beaktar bland annat regleringens grundläggande syfte att skydda människors säkerhet.

Den otillåtna användningen av hissarna kunde alltså inte rättas genom att protokollet från den senare utförda och godkända besiktningen gavs in. Högsta domstolen fastslog därför att bostadsrättsföreningen ska betala byggsanktionsavgiften.