AnnonsMiele

Föreningsstämma krävs för att avsätta revisorn

7 jun 2016

En bra revisor ska granska räkenskaperna i bostads- rättsföreningen, men kan även vara ett stöd och boll- plank för styrelsen� Revisorn tillsätts av medlemmarna på stämman och är den enda möjligheten medlemmar- na har att kontrollera styrelsen� Och om revisorn inte gör sitt jobb kan han avsättas av stämman�

En BRF ska ha minst en revisor, däremot behöver det inte vara en auktoriserad eller godkänd revisor.

Det är bara om föreningen skulle omsätta mer än 80 miljoner kronor som det krävs, vilket inte hittills funnits någon bostadsrättsförening som gör i Sverige. Föreningen kan dock ha stadgar som innehåller andra krav, som till exempel att det ska vara två och/eller att åtminstone en ska vara auktoriserad. Det kan också vara så att revisorn är en revisionsbyrå. En auktoriserad revisor betingar ett högre arvode än en ”lekmannarevisor”.

I princip kan vem som helst väljas till revisor som har ”insikt i och erfarenhet av ekonomiska förhållanden”. Det behöver inte vara en medlem, det kanske till och med är att föredra att någon
som inte har egna intressen i föreningen granskar dess ekonomi. Det är dock tyvärr inte så ovanligt att det är styrelsen själv som föreslår revisor, vilket kan bli ett lojalitetsproblem när det är styrelsen som sedan ska kollas. Det bästa är om initiativet till valet kommer ifrån medlemmarna, eller en valberedning som inte ingår i styrelsen.

EN REVISOR har i första hand ansvaret att dubbelkolla att de räkenskaper som förts också redovisats på ett riktigt sätt. Till det tillkommer att kontrollera så att styrelsen sköter sitt arbete enligt de lagar och regler som nns och veri era att stadgarna följts.

Revisorn sitter på ett år i taget och väljs på årsstämman och är medlemmarnas enda möjlighet att få en inblick i hur styrelsen sköter sina åtaganden. Revisorn har rätt att ta del av alla dokument, avtal, räkenskaper och protokoll, vilket den enskilde medlemmen inte har. Men man bör komma ihåg att kontrollen är ganska begränsad och egentligen bara innebär att revisorn ska kolla så att inga oegentligheter förekommer. Det ingår alltså inte i revisorns roll att se hur bra styrelsen är på att hantera föreningen i största allmänhet. En omsorgsfull och engagerad revisor kanske lägger ner större arbete på att granska styrelsens förehavanden, men det vanliga är att revisorsuppdragen i bostadsrättsföreningen går på rutin.

MEN DET FINNS anledning att göra en noggrann rekrytering till revisorsposten, framför allt om styrelsen är oerfaren eller har ont om tid. En bra revisor kan bli ett bollplank för styrelsen och ett viktigt verktyg i verksamheten. Men det kan också visa sig att revisorn inte fungerar så bra. Och hur gör man då? Revisorn är ju en förtroendevald precis som styrelsen. Vill man byta måste stämman godkänna valet av ny revisor. Befinner man sig mitt i en pågående period måste styrelsen kalla till extrastämma där stämman får ta beslut genom röstning vilken revisor föreningen ska ha. Om revisorn avgår frivilligt eller avsätts i förtid ska det anmälas skriftligen till styrelsen och föreningsstämman. Eftersom det är föreningsstämman som bestämmer vilka som ska vara revisorer är det ganska naturligt att det är stämman som också kan avsätta revisorerna.

Har man valt en revisorssuppleant så slipper man den extra föreningsstämman om revisorn ska avsättas eller väljer att avgå i förtid av någon anledning. Då går supppleanten in som revisor under återstoden av mandatperioden. Förändringen behöver inte registreras till.

I lagen om ekonomiska föreningar 8 kapitel, § 8 kan man läsa vad som gäller för en bostadsrättsförening som vill utse eller byta revisor. ■ 

Föregående artikel Föreningens ekonomi under semestern
Nästa artikel Det perfekta styrelsemötet – finns det?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här