AnnonsMiele

K2 eller K3?

16 feb 2016

Sedan 2014 måste alla större företag ha gått över till att tillämpa K3, som är Bokföringsnämndens allmänna råd för att upprätta årsredovisning� Men det är inte alltid självklart om man ska välja K2 eller K3�

K2 eller K3?

Sedan 2014 måste alla större företag ha gått över till att tillämpa K3, som är Bokföringsnämndens allmänna råd för att upprätta årsredovisning� Men det är inte alltid självklart om man ska välja K2 eller K3�
AV THOMAS LINDMAN • FOTO ISTOCK

[page7image3568]

K-regelverket syftar till att samla normgivningen för upprättande av årsredovisning i samman-

hängande regelverk som är anpassade efter respektive kategori av företag. K2 är ett förenklingsalternativ som de mindre företagen kan använda sig av, medan K3 är huvudregelverket för alla företag.

För företag som har skyldighet att upprätta årsredovisning enligt årsredo- visningslagen har Bokföringsnämnden tagit fram ett nytt huvudregelverk
– K3. Från 2014 måste alla aktiebo- lag eller ekonomiska föreningar välja att tillämpa K3 eller den förenklade varianten, K2.

K3 måste tillämpas av större företag, det vill säga de som uppfyller mer än ett av nedanstående tre kriterier två år i rad:

• Företaget har er än 50 anställda. • Företaget har mer än 40 miljoner

kronor i balansomslutning.
• Företaget har mer än 80 miljoner

kronor i nettoomsättning.

Ett så kallat noterat företag är emel- lertid alltid ett större företag enligt årsredovisningslagen. Likaså måste ett mindre, privat moderföretag i en större koncern också tillämpa K3. De gränsvärden som gäller för större och mindre företag gäller även för större och mindre koncerner.

Onoterade företag som inte uppfyller dessa kriterier har alltså möjligheten att välja mellan K2 och K3.

NÄR SKA DU VÄLJA K3?

Grundregeln är att ju större och mer komplex verksamhet ett företag har, desto bättre är det att välja K3. Detta eftersom K3 ger en mer komplett bild av företaget och är ett bra alternativ om ditt företag har många intressen-

t i d n i n g e n b o r ä t t • n r 1 / 2 0 1 6

ter, eller om du kanske funderar på att börsnotera i framtiden. Nackdelen är möjligen att K3, ganska naturligt, kräver en större administrativ insats.

Tanken med K2 är att det ska vara enkelt, utan att kräva några större, komplexa bedömningar. K3 är ett mer exibelt och principbaserat regelverk än K2, vilket också erbjuder en mer transparent redovisning.

Företag som bör överväga K3 kan exempelvis vara utvecklingsbolag,
som i K2 annars inte har möjlighet att ta upp egenutvecklade immateriella tillgångar. Ett annat exempel är till- verkande företag där det är skillnader på vad som får inkluderas i lagervärdet. Bland annat får inte indirekta tillverk- ningskostnader beaktas enligt K2 och dessa indirekta kostnader utgör ofta en väsentlig del för företaget.

NÄR SKA DU VÄLJA K2?

K2 passar bra för dig som har ett mindre företag med enkel verksamhet. K2 är regelbaserat, även när det gäller årsredovisningen, och har bland annat en strikt mall för hur årsredovisningen ska se ut. Exempelvis är inte funktions- indelad resultaträkning tillåten enligt K2.

VIKTIGA SKILLNADER
MELLAN REGELVERKEN
Många av de förenklingar som nns i K2 innebär dock även begränsningar i jämförelse med det mer exibla regel- verket K3.

En stor skillnad är komponentav- skrivningar, vilket är ett krav i K3. Tillämpar man K3 och har anlägg- ningstillgångar som består av bety- dande komponenter med väsentliga skillnader i nyttjandeperiod ska man dela in dessa i komponenter. Ett exem- pel är om företaget äger en fastighet.

I vanliga fall kanske man då skriver
av en procent rakt av, men går du in i K3 måste du skriva av fastighetens alla komponenter för sig, som exempelvis taket, fönstren, stammar, inre- och yttre ytskikt och stommen.

SE ÖVER FÖRETAGETS ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Fördelen med detta är förstås att du får en mer rättvisande bild av resulta- tet, eftersom själva stommen kanske skrivs av på 100 år och taket på 25 år. På det sättet skriver du av din aläggningstillgång i takt med att den förbrukas. Vilka komponenter som anläggningstillgången ska delas in och vilka nyttjandeperioder som ska tillämpas, måste självklart avgöras från fall till fall.

Många mindre fastighetsbolag kommer troligen att tycka att detta blir besvärligt och därför väljer att tillämpa K2. För förvaltningsfastigheter gäller dessutom att man skall upplysa om det verkliga värdet enligt K3. När man står inför valet av K3 eller K2 bör man därför bland annat se över företagets anläggningstillgångar. Består dessa av betydande komponenter med skilda nyttjandeperioder ska man vara med- veten om att man i K3 måste beakta detta i sin redovisning.

I valet mellan K2 och K3 är det med andra ord viktigt att fundera på vilken typ av verksamhet man bedriver och därefter tillämpa det regelverk som passar företaget bäst.

En bostadsrättsförening behöver var- ken ta hänsyn till skattemässiga konse- kvenser och därmed de avskrivningar som är resultatpåverkande eller det fria egna kapitalets utveckling som baserar utdelningsutrymmet. K2-regelverket torde därmed stämma bra överens med behovet för en bostadsrättsförening. ■ 

Föregående artikel SKADEFRÅGAN
Nästa artikel Momshanteringen i en bostadsrättsförening

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här