AnnonsMiele

Momshanteringen i en bostadsrättsförening

16 feb 2016

MOMS (FRIVILLIG)

Uthyrning och överlåtelser av fast- igheter är momsfritt vilket framgår
av 3 kap 2 § ML. Viss uthyrning av fastighet är dock obligatorisk skatt- skyldig fastighetsuthyrning. Du hittar bestämmelser om detta i 3 kap 3 § ML. Hit hör upplåtelse och överlåtelse av jordbruksarrende.

Andra exempel på obligatorisk momspliktig fastighetsupplåtelse är rumsuthyrning i hotellrörelse, upplå- telse av parkeringsplatser i parkerings- verksamhet, upplåtelse i hamnar för

tidningen borätt • nr 1/2016

fartyg, uthyrning av förvaringsboxar, upplåtelse av mark och byggnad för djur, korttidsupplåtelse av lokaler och anläggning för idrottsutövning.

Huvudregeln är som sagt att uthyr- ning av lokal och annan upplåtelse av fastighet är undantagen från skatte- plikt enligt mervärdesskattelagen.
Du har då inte heller rätt att dra av ingående moms för inköp till uthyr- ningsverksamheten. Du kan dock välja att bli frivilligt skattskyldig för sådan uthyrning och då lägga på utgående moms på hyran. Du får då rätt att göra

avdrag för den ingående momsen på de kostnader du har för uthyrningen av lokalerna.

För att kunna bli frivilligt skattskyl- dig ska du vara

fastighetsägare, bostadsrättsinne- havare, förstahands- eller andra- handshyresgäst och hyra ut eller på annat sätt upplåta.

butikslokaler, kontorslokaler, indu- strilokaler m.m. eller hela bygg- nader till hyresgäst som använder lokalen eller fastigheten i moms- pliktig verksamhet.

Under vissa förutsättningar kan du bli skattskyldig för tid innan uthyrning påbörjats, s.k. uppförandeskede.

Om skattskyldigheten upphör kan du bli skyldig att genom jämkning betala tillbaka hela eller en del av den moms du tidigare dragit av.

Broschyren beskriver huvuddra-
gen i de regler som gäller. Ytterligare information nns i Handledning för mervärdesskatt (SKV 553) som nns på www.skatteverket.se

DE NYA REGLERNA på momsområdet avseende frivillig skattskyldighet som trädde i kraft den 1 januari 2014.

Reglerna innebär att den frivilliga skattskyldigheten uppkommer genom att hyran faktureras med moms, någon ansökan till Skatteverket behövs inte längre. Den frivilliga skattskyldigheten inträder första dagen i den uthyrnings- period som fakturan avser. Fakturan ska ha utfärdats senast sex månader efter hyresperiodens början. Samma förutsättningar för frivillig skattskyl- dighet kommer fortfarande att gälla det vill säga att hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen och det ska vara fråga om stadigvarande användning.

Vid överlåtelse av fastighet övertar den nya fastighetsägaren som förut tidigare ägares frivilliga skattskyldig- het, men någon köpares och säljares anmälan till Skatteverket behöver inte längre ske. Möjlighet att gå ur systemet med frivillig skattskyldighet i samband med överlåtelse av fastighet nns kvar om köpare och säljare före tillträdesda- gen ingått skriftligt avtal om detta.

Bestämmelserna gällande ansökan om frivillig skattskyldighet under uppförandeskede nns kvar. Det infördes en rätt till retroaktivt avdrag 

för ingående skatt som uppstått före beslut om frivillig skattskyldighet under uppförandeskede. Istället för att som tidigare endast kunna återfå sådan moms genom jämkning under tio års tid nns från och med januari 2014 möjlighet att få tillbaka hela beloppet vid ett tillfälle i samband med hyres- gästens tillträde.

MOMS (TVINGANDE)

Uthyrning av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet är momsplik- tigt. Av uttalanden i förarbeten prop. 189/90;111 sid. 197 framgår att uthyr- ning av parkeringsplatser i samband med uthyrning/upplåtelse av bostäder är momsfritt (normalfallet för bostads- rättsföreningar). Det samma gäller då en arbetsgivare upplåter parkerings- platser till sina anställda.

Skatteverkets har lämnat en skri- velse, Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplatser till lokal- och bostadshyresgäster. Av skrivelsen framgår att då uthyrning sker av par- keringsplatser i samband med annan uthyrning ska uthyrningen av parke- ringsplatserna anses vara underordnad den övriga uthyrningen.

NÄR BLIR UTHYRNING AV PARKE- RINGSPLATSER MOMSPLIKTIGT? Det kan vara svårt att veta vad som menas med uthyrning i parkerings- verksamhet. Av en dom från EG-dom- stolen C 173/88, Morten Henriksen, framgår att om ett företag hyr ut parkeringsplatser i samband med övrig momsfri fastighetsuthyrning till exem- pel uthyrning av bostäder, så är även uthyrningen av parkeringsplatserna momsfri. För momsfrihet krävs dock att det är samma person juridisk eller fysisk som upplåter bostäderna och parkeringsplatser.

Det krävs också att parkeringsplat- serna ingår i samma eller närliggande fastighetskomplex som bostäderna. Det nns inte några krav på att parkerings- platserna ska ha någon viss utformning för att det ska anses vara fråga moms- pliktig uthyrning av parkeringsplatser.

BOSTADSRÄTTSFÖRENING MÅSTE BETALA MOMS FÖR P-PLATSER En bostadsrättsförening som upplåter p-platser till andra än föreningens medlemmar måste redovisa moms för dessa. Detta anser RR som därmed instämmer i SRN:s (Skatterättsnämn- dens) bedömning.

16

HYRDE UT LÄGENHETER
TILL UTOMSTÅENDE
En HSB-förening i centrala Stockholm med närmare 350 medlemmar ägde
ett parkeringsgarage med 334 platser.
I första hand hyrdes p-platserna ut till boende i den egna föreningen men en stor del, runt 200 stycken, hyrdes även ut till externa hyresgäster. Merparten av dessa bodde i närliggande bostads- rättsföreningar. Föreningen ansökte om ett förhandsbesked om uthyrning- en av p-platser till utomstående var momspliktig.

Skatterättsnämnden hänvisade till EG-rättens sjätte mervärdesskattedi- rektiv och EG-domstolens tolkning av detta direktiv i målet C 173/88. Enligt

EG-domen ska parkeringsplatser som hyrs ut till hyresgäster som även hyr fast egendom av samma hyresvärd undantas från skatteplikt. Nämnden fann med ut- gångspunkt i denna dom att nyttjande- rättsupplåtelse till utomstående personer inte skulle undantas från skatteplikt. De p-platser som hyrdes ut till utomstående var därmed momspliktiga.

I överklagande till Regeringsrätten framförde bostadsrättsföreningen att merparten av p-platserna, 211 stycken, numera hyrdes av föreningens medlem- mar. Enligt RR förändrar det dock inte bedömningen utan nämndens besked ska stå fast. ■

RR, mål nr 349-2002, dom 2003-10-24. 

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här