AnnonsMiele

Nej tack, ni är inte välkomna längre!

12 okt 2015

Folksams koncernledning har beslutat att inte längre tillhandahålla fastighets- försäkring för bostadsrättsföreningar utanför HSB och Riksbyggen� Folksam kommer alltså att koncentrera sin kundstock enbart till att enbart omfatta ko- operativen HSB och Riksbyggen� Försäkringar för bostadsrättföreningar utanför denna sfär som löper ut under 2016 kommer inte att förnyas�

De senaste åren har Folksams fastighetsförsäkring- ar riktade till bostadsrättsföreningar varit mycket konkurrenskraftiga, säger försäkringsförmedlaren

Eric Rubensson på Bolander & Co. Vi har ofta förmedlat bra försäkringslösningar genom Folksam. När nu Folksam stänger den möjligheten för alla kunder utom för HSB och Riksbyggen-föreningar, så kommer det att begränsa mark- naden ganska ordentligt. Vi tycker så klart att det här är trå- kigt, eftersom marknaden begränsas. Färre aktörer kommer att innebära högre priser, alltså högre premier.

Frågan är varför Folksam tar detta beslut. Det är svårt att se att kunder utanför HSB och Riksbyggen inte skulle vara lönsamma.

– Min bedömning är att Folksam borde försäkra fastighe- ter från fler sektorer än HSB och Riksbyggen, annars tende- rar riskspridningen bli för liten, konstaterar Eric Rubensson. Det kan på sikt betyda högre premier för deras kunder också. Ingen tjänar på detta egentligen.

Många brf:er lyssnar till vad deras förvaltare säger, efter- som de utgår från att förvaltaren har kunskaper om allt, även försäkringslösningar. Att marknaden nu begränsas gör att det blir färre alternativ att välja mellan.

– Det är märkvärdigt att Folksam tar det här steget, säger 

Eric Rubensson. De kunder vi har förmedlat till Folksam genom åren och har varit bra affärer. Men med det bestånd som Folksam nu behåller riskerar det att bli en förlustaffär. Det är redan svårt att få lönsamhet i på den här marknaden, så när Folksam nu begränsar sin marknad är det ett tvivelak- tigt beslut, enligt min mening.

André Johansson, som är pressansvarig på HSB tycker inte att det behöver vara negativt för deras del.

– För vår del betyder det inte så mycket. Våra föreningar kan ju fortfarande välja andra försäkringsbolag om de så vill. Marknaden kommer inte begränsas för våra föreningar egentligen. Men om premierna höjs så är det naturligtvis inte bra, men det hoppas vi naturligtvis inte att de kommer att göra.

BORÄTT RINGER UPP Mats Andersson, som är chef för företagsförsäkringar på Folksam.

Kan du berätta vad som ligger bakom detta beslut?

– Det är ett beslut som tagits i koncernledningen och är en del av Folksams övergripande strategi för företagsförsäkring- ar, berättar han. Vi vill koncentrera verksamheten till den del där våra stora kundsegment finns. Och därför behåller
vi HSB och Riksbyggen i en del som vi kallar prioriterade kunder.

Är privata och enskilda kunder sämre kunder?

– Nej, inte alls. Företagsförsäkringar är dock lite speciella. Det är få kunder, ofta med stora risker. Alltså är det svårt att förutsäga var den bästa affären finns. Men vi kan inte se några skillnader vad gäller skadefrekvens eller lönsamhet mellan privata kunder och kooperativa.

Hur ser ni på att marknaden blir mer begränsad för en stor del av kunderna, det vill säga för privata och enskilda bostadsrättsföreningar?

– Det finns många bolag kvar på marknaden för företags- försäkringar som kommer att kunna erbjuda bra produkter till bra priser. Det kan också dyka upp nya bolag med nya konkurrenskraftiga erbjudanden. För HSB-föreningar och föreningar inom Riksbyggen-sfären så blir det ingen skillnad alls. De kan fritt välja från Folksam eller vilket annat bolag de vill.

Så det finns inga förpliktelser eller uppgörelser om att Folksam har ensamrätt hos HSB-föreningar eller liknande?

– Nej inte alls, de har fritt att välja vem de vill.

Hur kommer HSB och Riksbyggen att märka nyordningen?

– Vi kommer att fortsätta att bearbeta HSB och Riksbyggen med så bra erbjudanden som möjligt. Det finns många HSB-föreningar kvar som inte är försäkrade hos oss. Men vi kommer inte att göra någon stor reklamkampanj eller liknande mot dessa, eftersom det skulle sticka i ögonen hos dem som vi nu tyvärr är tvungna att säga upp försäkringen för.

Mäklarna säger att marknaden blir begränsad i och med detta beslut och det kan innebära högre premier. Även för föreningar inom HSB och Riksbyggen-sfären i och med att riskspridningen blir mindre.

– Om premierna går upp i framtiden så hade de säkert gjort det ändå, oavsett om vi tagit detta beslut eller inte. Det har funnits ett behov av att höja premierna över lag under
en period nu och grunderna för hur man sätter premierna har helt andra orsaker. Marknaden är tuff och jakten på låga premier har pågått länge.  

Är det inte märkligt att skära ned försäkringsbeståndet, när alla på marknaden försöker ta marknadsandelar och utöka antalet kunder?

– Det kan synas märkligt att vi arbetar med att minska be- ståndet, men vi engagerar oss för kärnkunder och vår uppgift nu är att göra detta på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Vi har gått ut med brev till alla som befinner sig utanför HSB och Riksbyggen och berättat att försäkringen kommer att sägas upp inom sex månader och på så sätt ger vi dem tid på sig att hitta en ny försäkringsgivare.

Jag har talat med försäkringsmäklare som säger att det finns många lönsamma kunder som Folksam nu går miste om.

– Det är givetvis tråkigt, eftersom vi inte kan erbjuda vår produkt till alla dem som ändå vill välja oss.

EFTERSOM BESLUTET VERKAR vara taget högre upp i organisationen ringer Borätt upp Folksams vd, Jens Henriks- son.

Vem har tagit det här beslutet och hur motiverat ni det?

– Det här är helt och hållet mitt beslut som jag fattat med styrelsens stöd. Styrelsen har lagt upp en strategi för att vässa Folksam för framtiden och jag har dragit slutsatsen att vi måste göra vissa åtgärder för att uppfylla den.

Och vilka åtgärder är det?

– Vi ska fokusera på vår kärnuppgift att tillhandahålla bra försäkringslösningar för ”de många”. Det är inget konstigt, det är många företag som gör just det.

Men måste ni avsluta försäkringsåtagandena med priva- ta och enskilda bostadsrättsföreningar?

– Det finns flera områden som vi avslutat. Så kallade ”seniorkapital” har vi inte längre och fastigheter under egen förvaltning låter vi numera en annan aktör ta hand om.

Hur har ni då resonerat kring företagsförsäkringarna (där bostadsrättsföreningarnas fastigheter ingår)? Folk- sam har ju gått in och ut ur den marknaden, och den som kommer sist in brukar ju få dumpa priserna för att ta marknadsandelar.

– Ja, det stämmer att vi gått in och ut ur företagsaffären och det där kan vara en dyr historia. Nu har vi beslutat att fokusera våra åtaganden på våra kärnkunder. Vi kommer att fortsätta att erbjuda små och medelstora företag våra för- säkringslösningar, eftersom de utgör en naturlig del av vårt

14

erbjudande. Det andra området vi behåller är affärer där vi har upparbetade samarbeten med olika partners, till exempel HSB och Riksbyggen.

Men vad säger du till de bostadsrättsföreningar som haft er försäkring och varit nöjda med den, och som nu känner att ni lämnar dem i sticket?

– Vi måste få välja vilket erbjudande vi vill arbeta med. Vi har ett ansvar att inte förlora pengar och jag är övertygad om att det finns andra aktörer på marknaden som kan erbjuda konkurrenskraftiga försäkringar till dessa kunder. ■ 

BORÄTT KOMMENTERAR

I detta nummer tar vi upp en viktig fråga i ett förvånande perspektiv: Folksam slutar erbjuda försäkring till mer- parten av landets bostadsrättsföreningar. Folksam kom- mer enbart att försäkra HSBs och Riksbyggens förening- ar hädanefter. VD, Jens Henriksson, är klar på att det är han som fattat beslutet men bakgrunden tycker jag ändå är oklar. Det måste jag säga.

VD nämner att han tagit beslutet i samråd med sin styrelse dvs det är HSB och Riksbyggen, som varit med och fattat beslutet. HSB och Riksbyggen har represent- anter i Folksams styrelse. HSB menar förvisso att de inte kommer att pracka på sina föreningar just Folksam, och att föreningarna förblir fria att välja själva, men ändå. Det känns som om storebror talar. Och storebror har inte alltid rätt. Som framgår av artikeln så är det inte heller klart att HSB och Riksbyggenföreningarna har bättre skadeutfall än andra föreningar. Det gör det hela mer konstigt. Varför skulle Folksam vara beredd att accept- era sämre risker i sin portfölj? Varför väljer man bort bra risker, vilket mäklare intygar att Folksam har idag i sin portfölj bland föreningar som inte är anslutna till HSB eller Riksbyggen.
Och om det är så att Folksams aktuarier sitter inne
på data som berättar en annan historia, som går ut på att HSB och Riksbyggen har bättre skadeutfall än andra föreningar så vore det inte mer än rimligt att Folksam berättade det. Visst det är en konkurrenssituation men det är ju våra hem det handlar om. Dessutom är, enligt mäklarna, inte utbudet av möjliga försäkringsbolag över- drivet stort.

Summa summarum så är Borätts prognos att försäkringspremien som varje enskild förening betalar för sitt nödvändiga skydd kommer att gå upp närmaste åren som en direkt effekt av Folksams storebrorsager- ande. Och kanske framför allt för HSB och Riksbyggens föreningar om det nu inte är så att dessa har bättre skadeutfall. Försäkringsidén är i grunden enkel. VI har ett hus och för att klara en skada så delar vi risken med andra hus i ett kollektiv. Så har det alltid fungerat. Det betyder alltså att HSBs föreningar som är välskötta kommer att få ta större smäll när andra HSB föreningars skador ska ersättas. Folksam får helt enkelt ett mindre kollektiv att sprida riskerna på.

Borätt kommer att fortsätta analysera försäkring- smarknaden och vi kommer aktivt framöver att gå igen- om de bolag som erbjuder försäkring – till alla föreningar. Vi kommer att börja med de stora etablerade och därefter presentera de som är mindre kända. Till Jens Henriksson på Folksam kan vi bara sända ett budskap: Strategiska beslut blir ibland mindre bra. Men tagna beslut kan ändras. Gör det Jens! Ditt företag represen- terar en dominerande spelare på svenska försäkring- smarknaden. Ta ditt ansvar. LIZZE SJÖBERG 

Föregående artikel Ingen ljusning i budgetpropositionen för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar
Nästa artikel Budgeten – styrelsens viktigaste styrdokument

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här