AnnonsMiele

REVISIONEN & BOKSLUTET

11 mar 2015

Det är mycket att tänka på i samband med revision och bokslut. Här reder vi ut begreppen och tittar lite närmare på bland annat revisionen, regelverken och förvaltningsberättelsen.

REVISIONSARBETET
Revisionen går ut på att revisorn i
efterhand gör en oberoende granskning
av den ekonomiska redovisningen i bostadsrättsföreningen
samt av styrelsens
förvaltning och interna kontroll.
Granskningen omfattar dessutom
bokslutet och årsredovisningen.
Granskningen utförs från och med 2011
med beaktande av International Standards
on Auditing (ISA). Detta innebär
att revisionen inriktas mot väsentliga
och riskfyllda områden samt medför ett
ökat krav på ett närmare samarbete med
styrelsen. ISA kräver även ett så kallat
”uttalande från styrelsen” som skall undertecknas
av styrelsen och inlämnas till
revisorn. I uttalandet intygar styrelsen
för revisorn att lagar och normgivning
efterlevs.
En stor del av revisionsarbetet utförs i
samband med granskningen av bokslutet
och årsredovisningen. Detta
inkluderar bland annat granskning
av föreningens räkenskaper. I denna
granskning ingår kontroll av verifikationer
med avseende på tillhörighet,
attest, kostnadens samband med
verksamheten, avstämning av samtliga
poster i balansräkningen samt analys
och granskning av resultatet. Dessutom
håller sig revisorn informerad om vad
som händer i föreningen, huvudsakligen
genom att läsa styrelsens protokoll och
genom kontakter med styrelsen, förvaltare
och ev. boende medrevisor*.
Revisorn kontrollerar att årsredovisningen
är upprättad i enlighet med gällande
lagstiftning och föreningens stadgar.
Granskning sker även av väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i
föreningen för bedömning av om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig
mot föreningen eller på annat sätt har
handlat i strid med lag eller stadgar.
Om granskningen ger anledning
till anmärkning rapporteras detta till
styrelse/medlemmar. Detta sker via PM
och/eller notering i revisionsberättelsen.
Mindre väsentliga felaktigheter rapporteras
i regel muntligt till styrelsen.
STYRELSENS INTERNA KONTROLL
Revisorns erfarenhet visar att det brukar
förekomma svagheter i den interna
kontrollen. Det är viktigt att det inom
styrelsen finns en fastställd ansvarsfördelning
och att befogenheter sprids på
olika styrelseledamöter. I protokollet
från styrelsens konstituerande möte
skall styrelsens ansvarsfördelning
framgå. Beslut om vilka personer som
utses till firmatecknare samt vilka som
får rätt att attestera föreningens fakturor
samt ev. beloppsramar för detta ska
framgå.
PROTOKOLL
Vid revisionen behöver revisorn få ta
del av originalprotokollen eller kopior
av dessa. Om protokollen skickas via
mail skall de vara inskannade från originaldokumenten.
Även protokoll från
möten som ägt rum efter räkenskapsåret
ska bifogas till revisionen. När
det hänvisas till bilagor eller bilagor
används för beslut skall dessa bifogas
protokollunderlaget.
ENGAGEMANGSBESKED FRÅN
BANKER OCH KREDITINSTITUT
ISA medför även att revisorn måste ha
ett aktuellt engagemangsbesked från
de banker och kreditgivare där föreningen
har engagemang. I beskedet ska
det framgå vilka tillgångar, skulder,
panter samt ansvarsförbindelser som
fanns vid bokslutsdagen. Motsvarande
gäller även ev. SWAP-avtal.
ÅRSREDOVISNINGEN
Årsredovisningen i original skall vara
undertecknad av samtliga ordinarie
styrelseledamöter. Samtliga styrelse-
och stämmoprotokoll måste vara
revisorn tillhanda senast fyra veckor
före föreningsstämman, helst tidigare.
Om styrelsen signerar sidorna i årsredovisningen
måste ni tänka på att dessa
personer måste finnas tillgängliga i fall
det krävs ändringar i årsredovisningen.
Innan den påskrivna årsredovisningen
skickas för underskrift av revisorn är
det bra om den föreningsvalda revisorn
(då sådan finns) har avslutat sin granskning
och undertecknat årsredovisningen.
Under förutsättning att denne inte
har något att invända.
* Medrevisor är vanligt förekommande
i en del bostadsrättsföreningar där medlemmarna
väljer en boende till revisor som
tillsammans med den externa revisorn
avger revisionsberättelsen.
 

Föregående artikel FRIVILLIGT KAPITALTILLSKOTT: Sänkta avgifter och bättre ekonomi i föreningen
Nästa artikel Dags för upphandling av markskötsel NÅGRA KORTA KOM-IHÅG

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här