AnnonsMiele

SKADEFRÅGAN

2 dec 2015

I vår förening har vi på senare tid drabbats av flera lägenhetsinbrott. Föreningen funderar på att installera säkerhetsdörrar istället för de gamla originaldörrarna – om vi gör det borde vi väl få rabatt på fastighetsförsäkringen?

Med risk för att göra dig
besviken – nej, någon rabatt
på föreningens fastighetsförsäkring
får ni inte om ni installerar
säkerhetsdörrar.
När det gäller premierabatter för
skadeförebyggande investeringar kan
man säga att försäkringsbolagen är
mycket återhållsamma. Detta i sin tur
kan förklaras på flera sätt. Det första
skälet är att premierna för fastighetsförsäkringarna
för närvarande generellt
är mycket hårt pressade – det finns normalt
inget utrymme för rabatter. Det
andra är att den skadeförebyggande
åtgärden måste förväntas spara skadeutbetalningar
för försäkringsbolaget.
En säkerhetsdörr till lägenheten gör
inte det. Lägenhetsinbrott är något som
i första hand drabbar den boende och
dennes hemförsäkring, inte föreningen
eller fastighetsförsäkringen. I normalfallet
är det medlemmen som p.g.a.
sitt underhållsansvar enligt stadgarna
måste svara för skadorna på lägenhetsdörren
och den egendom som stjäls vid
inbrottet är medlemmens lösöre, vilket
försäkras genom en hemförsäkring. Så
mitt tips i den här frågan är att medlemmarna
kan fråga sina respektive
hemförsäkringsbolag om en säkerhetsdörr
kan rendera i en rabatt på deras
hemförsäkring.
Avgörande faktorer för premiesättningen
av en fastighetsförsäkring är
byggnadens ålder, byggnadssätt och
skadehistorik. Hus som är byggda i
sten och betong är billigare att försäkra
än ett trähus p.g.a. brandrisken och de
förväntade återställandekostnaderna
efter en brandskada. Om huset har
haft flera skadehändelser de senaste
åren indikerar det att det finns problem
i huset, detta gäller framförallt s.k.
frekvensskador som återkommande
vattenskador som beror på liknande
orsaker, och det kommer att återspeglas
i försäkringsbolagens premiesättning.
Byggnadens ålder påverkar också risken
för skador. Ju äldre ledningar och installationerna
blir desto högre är risken
för skador.
ETT SÄTT ATT FÖRLÄNGA livslängden
på sina ledningar har vuxit fram
de senaste åren, nämligen relining. Det
finns flera olika metoder för relining,
men den gemensamma nämnaren är
att man klär insidan av de befintliga
ledningarna med ett nytt skikt och
på detta sätt råder bot på begynnande
åldersproblematik i ledningarna.
Kostnaderna och arbetet med relining
är en bråkdel av vad som gäller för klassiska
stambyten där man byter ut alla
de gamla ledningarna mot nya så helt
naturligt har metoden använts flitigt av
bostadsrättsföreningar runt om i landet.
Är då reling en metod som försäkringsbolagen
belönar genom sänkta
premier? Tyvärr inte. Det är inte så
att relining generellt ogillas av försäkringsbolagen
– tvärtom – men en
relining löser inte hela vattenskadeproblematiken
ur försäkringsbolagets
synsätt. En av de vanligaste orsakerna
till vattenskador är gamla rör/installationer,
en annan är dåliga badrum/
våtrum. En relining minskar risken för
stamstopp och andra ledningsläckage,
men fortfarande har försäkringsbolagen
osäkerheten kring badrummens skick
och status. Den största vinsten med en
relining är ju just att man inte behöver
göra något åt medlemmarnas badrum.
Osäkerheten kring badrummen gör att
försäkringsbolagen inte medger några
premiesänkningar efter en genomförd
relining.
Situationen är en annan om föreningen
väljer att genomföra ett traditionellt
stambyte istället. Vid ett sådant
arbete måste även badrummen renoveras
och detta gör att försäkringsbolagen
kan omvärdera riskerna för skador efter
ett stambyte och premiesänkningar är
möjliga – särskilt i samband med en
konkurrensutsatt försäkringsupphandling.
Föregående artikel TVÄTTSTUGAN – kommer den att finnas kvar?
Nästa artikel K2 eller K3?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här