AnnonsMiele

Styrelsearvode – en självklarhet

25 maj 2015

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och därför bör styrelsen inte heller jobba ideellt.

Så här i tider när de ordinarie årliga föreningsstämmorna duggar tätt uppkommer frågan om hur mycket arvode bostadsrättsföreningens funktionärer (styrelseledamöter, -suppleanter, revisorer och eventuellt även valberedningen) ska få under den kommande mandatperioden. Det finns inga egentliga regler för
vilka beloppsmässiga nivåer som ska användas men att funktionärerna bör arvoderas är en självklarhet. Det är svårt nog som det är att försöka locka nya medlemmar till detta arbete och om det dessutom vore icke arvoderat så blir det än mer omöjligt. Framför allt styrelseledamöterna och då främst styrelseordförande brukar lägga ner mycket tid på olika ärenden. Det är inte ovanligt med ett flertal arbetsdagar utslaget över en månad. Arvodet som erhålls blir ändå bara en symbolisk summa om man jämför med att avlöna en person som utför samma arbetsuppgifter. Det viktiga är att styrelseledamöterna inte utför arbetsuppgifterna själva utan lägger så mycket som möjligt på förvaltningen. Det finns exempel på personer som gör allt och då blir personberoendet för stort och personen själv kan bli överbelastad. Detta gör det dessutom svårt att rekrytera nya ledamöter då dessa tror att man då måste utföra allt arbete själv och det är det inte många som ställer upp på idag. Styrelsen ska vara beslutande och som sagt inte utförande. Normala nivåer på årligt styrelsearvode är ett prisbasbelopp (44.500 kr) för föreningar upp till 50 medlemslägenheter, mellan ett och två prisbasbelopp för föreningar mellan 50 och 100 medlemslägenheter och två prisbasbelopp för
styrelser i föreningar med 100 medlemslägenheter. För en förening mellan 100 och 200 lägenheter är m.a.o. nivån mellan två och fyra prisbasbelopp och taket brukar ligga på fem prisbasbelopp oavsett hur stor föreningen är. Arbetsgivaravgifterna är exkluderade i dessa belopp och läggs därmed på. En kommentar som brukar figurera på föreningsstämman är att styrelsen bör utföra arbetet utan arvode eftersom det är ett ideellt arbete. Detta stämmer inte eftersom en bostadsrättsförening inte är en ideell förening utan en ekonomisk förening och därmed bör ekonomisk ersättning utgå. En annan kommentar som kan förekomma är att
styrelsen inte har utfört ett fullgott arbete under den gångna mandatperioden och därmed inte skall få något arvode. Stämman bestämmer dock arvodet för den kommande mandatperioden och kan inte reversera ett beslut från den förra årsstämman.

Föregående artikel Avskrivning – olika metoder ger olika fördelar
Nästa artikel God redovisningssed är att följa praxis

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här