AnnonsMiele

Vad gäller vid störningar?

4 dec 2018

Enligt bostadsrättslagen är styrelsen skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som skäligen inte ska behöva tålas. Det är viktigt för styrelsen att veta att medlemmar som utsätts för störningar kan begära nedsättning av avgiften för att de har blivit störda och det är bland annat därför angeläget för styrelsen att agera.

På grund av ovanstående är det viktigt att veta vilken typ av störningar som man som granne får stå ut med och vilka störningar som är av den typen att styrelsen förväntas agera.

STÖRNINGAR SOM MAN FÅR ACCEPTERA I ETT FLERFAMILJSHUS Enstaka fester och gråtande och lekande barn är exempel på sådana störningar som får anses acceptabla i ett flerfamiljshus. Det går till exempel inte att säga upp en barnfamilj för att de stör en nattarbetande granne som behöver sova på dagen.

En annan fråga som ibland kan bli aktuell i ett erfamiljshus förutom lekande barn är hundar. Klagomålen kan handla om skällande hundar eller hundar som förorenar. Avseende hundar som förorenar nns ett avgörande från hovrätten där föreningen påstod att en kvinna släppt ut sina två schäferhundar utan tillsyn och att de förorenat inte enbart på gräsmattan utanför sin egen bostadsrätt utan även på andras gräsmattor samt på gemensamma ytor. Grannarna som vittnade uppgav att kvinnan, som var uppsagd från sin bostadsrätt, regelbundet släppte ut hundarna på sin gård, att de rastades där och att det luktade illa på somrarna och att det verkade som om kvinnan varit obenägen att ta till sig av grannarnas kritik. Uppgifterna var, enligt hovrätten, allmänt hållna och det gick inte att klart reda ut i vilken omfattning avföring låg kvar och vilka olägenheter det orsakade. Det kunde inte anses styrkt att störningarna var av den omfattningen att bostadsrätten skulle förverkas.

STÖRNINGAR SOM KAN LEDA TILL UPPSÄGNING. Om det förekommer störningar som till exempel frekvent hög musik sent på kvällen, bråk och skrik, aktiviteter som håller grannarna vakna och liknande ska styrelsen skicka en rättelseanmaning med rekommenderat brev. Det ska också skickas en underrättelse till de sociala myndigheterna med rekommenderat brev. Ibland kan det handla om särskilt allvarliga störningar. Det kan då röra sig om fysiska angrepp på grannar, grova hot eller mordbrand. Vid särskilt allvarliga störningar behö- ver ingen rättelseanmaning skickas innan uppsägning och någon underrättelse till de sociala myndigheterna behöver inte heller göras innan uppsägningen. Däremot ska en kopia på uppsägningen skickas till de sociala myndigheterna.

Efter detta kan bostadsrätten sägas upp på den grunden att bostadsrätten är förverkad och därefter kan föreningen lämna in stämningsansökan hos tingsrätten med yrkande om avhysning. I många fall kan stämningsansökan lämnas in direkt en tid efter rättelseanmaning om bostadsrättshavaren inte vidtar rättelse (eller direkt om störningarna är av särskilt allvarlig art) eftersom stämningsansökan är att jämställa med uppsägning enligt 12 kap. 8 § jordabalken. Hos tingsrätten kan föreningen yrka att domen ska få verkställas utan hinder av att den inte har vunnit laga kraft. Att vinna framgång med ett sådant yrkande är mest troligt vid allvarliga störningar.

Efter en framgångsrik process i domstol ska lägenheten tvångsförsäljas efter ansökan hos Kronofogden.

UTHYRNING GENOM AIRBNB KAN VARA STÖRNING
Uthyrning av en lägenhet genom Airbnb kan ofta vara fråga om en otillåten andrahandsuthyrning och därmed grund för uppsägning om rättelse inte vidtas. I vissa fall kan dock denna grund inte åberopas. Detta gäller exempelvis när bara en del av lägenheten hyrs ut, vilket enligt bostadsrättslagen normalt är tillåtet utan tillstånd, eller när andrahandsuthyrning i en förening enligt stämmobeslut eller stadgar är tillåten utan tillstånd. Omfattande uthyrning via Airbnb kan dock i många fall anses vara i strid med ändamålet med upplåtelsen eftersom det kan likställas med kommersiell uthyrning för hotelländamål samt att är vanligt att uthyrning via Airbnb också innebär sådana störningar som kan angripas i enlighet med vad som har beskrivits i denna artikel.

SÄRSKILT OM STEGLJUD

En annan form av störningar, utan att det är någon som ”beter sig illa”, är stegljud och att det är lyhört inom fastigheten. Klagomål kan inkomma till styrelsen angående att medlemmar hör varandras vardagsliv på ett störande sätt utan att det är fråga om fester, bråk, hög musik eller liknande. Detta kan vara mycket påfrestande i vardagen och är på ett sätt svårare att komma åt än om någon enskild granne stör. Vissa av dessa störningar kan bero på renoveringar av gamla golv.

Man kan i dessa fall sänka taket i lägenheten under (den lägenhet vars innehavare blir störd) eller så kan man renovera golvbeläggningen i den lägenhet som störningarna kommer ifrån.
En omständighet i dessa fall är dock att föreningen inte har någon laglig möjlighet att tvinga en medlem att justera en golvbeläggning, sänka ett tak eller liknande åtgärd. Inte heller kan denna typ av störning leda till uppsägning av den bostadsrättshavare som störningarna kommer från. Det kan även i dessa fall förekomma att en medlem begär nedsättning av avgiften på grund av störningar. I denna typ av ärenden kan det bli aktuellt med ljudmätning för att fastställa vilka ljudnivåer som rent objektivt föreligger.

Föregående artikel Håll koll på budget och nyckeltal
Nästa artikel 6 viktiga frågor om avgifter i föreningen

2 Kommentarer

 1. Stegljud
  Det är väl bostadsrättsinnehavaren själv och inte föreningen som skall bekosta ev justering av golvbeläggningen tex slipning av parkett om den är ojämn så den avger ljud när man kör tex en droppställning över golvet. Droppställningen används dygnet runt.
  Enligt en advokat så påstår han att det är föreningen som skall stå för detta.

  • Ja, om medlemmen är ansvarig för lägenhetens ytskikt enligt stadgarna, vilket i princip alltid är fallet, är det medlemmens ansvar att åtgärda och bekosta brister i exempelvis parkettgolvet om dessa brister innebär att det avger onormalt mycket ljud.

   mvh,
   Peter Niemeyer
   Storholmen Förvaltning

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här