AnnonsElectrolux Professional AB

Bostadsrättföreningen – demokratisk organisation som kräver engagemang

15 jul 2022

Vem bestämmer i en bostadsrättsförening, hur är den uppbyggd, och hur utövar medlemmarna praktiskt sin bestämmanderätt?

En bostadsrättsförening är en demokratiskt uppbyggd organisation, där föreningsstämman är det högst beslutande organet. Det är bostadsrättsföreningen som äger huset med alla lägenheter, de boende i lägenheterna äger i sin tur föreningen. Det är medlemmarna i en bostadsrättsförening som tillsammans har ansvaret för föreningens förvaltning.

Styrelsens roll

Styrelsen i föreningen är den som praktiskt utövar denna förvaltning löpande. Den demokratiska makten i en bostadsrättsförening utövas på så vis att det är föreningens medlemmar som bestämmer vilka det är som ska sitta i styrelsen. Det är viktigt om man vill vara med och påverka och utöva sin demokratiska makt och rättighet att man engagerar sig, antingen genom att arbeta i styrelsen eller genom att vara med och utöva sin rätt att rösta på stämman. Det är genom att delta på stämmor och göra sin röst hörd som man som medlem också kan vara med och bestämma hur föreningen ska styras och arbeta.

Demokrati kräver engagemang

En demokratisk organisation kräver ett engagemang från sina medlemmar, och precis som i alla demokratier så är det majoriteten av medlemmarna som blir beslutsfattande. Minoriteten har då att rätta sig efter vad majoriteten har beslutat med vissa få undantag som kräver det som man kallar för absolut majoritet. Huvudregeln är att varje medlem i bostadsrättsföreningen har en röst, om flera medlemmar äger bostadsrätten tillsammans har de ändå bara en röst. Vad gäller själva beslutsfattandet så blir beslutet den mening som får mer än hälften av rösterna på stämman. Det brukar kallas att beslutet fattas med enkel majoritet. När det handlar om personval till exempelvis styrelsen eller valberedning vinner det förslag som fått flest röster.

Kvalificerad majoritet krävs i vissa beslut

En del beslut på en stämma kräver att minst två tredjedelar av rösterna stödjer förslaget. Exempel på sådana beslut som kräver en så kallad kvalificerad majoritet kan vara en ändring av föreningens befintliga stadgar. Det är viktigt att föreningens medlemmar och styrelsen förstår hur demokratin och beslutsfattandet är uppbyggt i en bostadsrättsförening, för att i slutänden skapa en så bra och trevlig boendemiljö som möjligt. En förening som arbetar tillsammans och har en styrelse som har medlemmarnas förtroende att förvalta föreningen är en förutsättning för en bra och trevlig boendemiljö där medlemmarna trivs och vill stanna kvar länge.

 

 

Föregående artikel Vårdslös grillning, hur gäller försäkringen?
Nästa artikel Stambyte – en riktig utmaning!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här