AnnonsElectrolux Professional AB

Hög tid att se över stadgar och ordningsregler

11 jun 2023

Den 1 januari 2023 ändrades bostadsrättslagen. Syftet med lagändringarna som skett är att stärka skyddet för den som äger och står inför att köpa en bostadsrätt. Med anledning av de nya reglerna är det viktigt att föreningar nu ser över och anpassar sina stadgar och i förekommande fall ordningsregler.

Stärkt tillståndskrav när medlem gör ändringar i lägenheten En medlem har idag långtgående möjligheter att göra ändringar i och renovera lägenheten. I och med den nya lagstiftningen kommer dessa möjligheter förändras. Fler typer av åtgärder kommer kräva styrelsens uttryckliga tillstånd. Förutom ingrepp i bärande konstruktion och ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme kommer även ingrepp i ventilations- och rökkanaler och eldstad samt åtgärder som påverkar brandskyddet att utgöra en väsentlig förändring som kräver styrelsens tillstånd. Det ges också möjlighet för föreningar att upprätta individuella avtal förenade med särskilda villkor med en medlem om exakt hur förändringarna i en lägenhet ska få genomföras.

Bevisbörda
De nya reglerna innebär även att en medlem har möjlighet att söka tillstånd hos hyresnämnden för det fall styrelsen inte lämnar tillstånd till en begärd förändring. Det är medlemmen som söker tillstånd som inför styrelsen och sedan vid en eventuell överprövning ska visa att åtgärden inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Styrelsen får möjlighet att förverka bostadsrätten för det fall ändringar sker utan tillstånd
En ny förverkandegrund införs som innebär att bostadsrätten förverkas för det fall medlemmen gör ändringar i lägenheten utan tillstånd och ändringar inte ses som ringa och medlemmen inte vidtar rättelse efter anmaning eller får tillstånd av hyresnämnden.

Genomförande av stadgeändring
Bostadsrättsföreningen måste anmäla ändringar i sina stadgar till Bolagsverket. Föreningen kan besluta att ändra stadgarna på en föreningsstämma där alla medlemmar närvarar och är överens. Om inte alla medlemmar närvarar eller om de inte är överens, måste föreningen ha två stämmor efter varandra. På den andra stämman ska minst 2/3 av de röstande medlemmarna vara för ändringen.

Ordningsregler
I samband med att stadgarna uppdateras är det också ett bra tillfälle att se över föreningens ordningsregler, och om sådana saknas upprätta det och införa i stadgarna att ordningsreglerna ska efterlevas. Ordningsregler ska ses som ett komplement till
föreningens gällande stadgar. Vid utformning av ordningsregler finns en större frihet än vad gäller stadgarna och här kan föreningarna särskilt reglera saker som är extra viktiga för just deras förening och dess medlemmar. Ordningsreglerna ska ses som ett levande dokument som kan uppdateras efterhand som frågor dyker upp i föreningen.

Ordningsreglerna och dess justeringar och uppdateringar hanteras av styrelsen och kräver inte beslut på föreningsstämma. Det är viktigt att föreningarna anpassar sina stadgar och
ordningsregler till de nya lagändringarna för att ge en klar och rättvisande bild till medlemmarna om vad lag och praxis säger. I samband med att föreningen anpassar sina stadgar till rådande lagstiftning kan det även vara bra att se över möjligheterna att förbättra stadgarna i förhållande till föreningens verksamhet i stort. Uppdaterade stadgar och tydliga ordningsregler är även ett tryggt styrdokument för styrelsen i sitt arbete för att främja en god och trivsam boendemiljö för sina medlemmar.

Föregående artikel Bostadsmarknaden i nytt läge
Nästa artikel En ”levande” underhållsplan

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här