AnnonsMiele

Skärpt lag kring renoveringar och förändringar

4 feb 2023

Om mindre än en månad träder den nya bostadsrättslagen i kraft. Initialt handlade den nya skärpta lagen mycket om att stärka konsumentskyddet vid köp av en bostadsrätt, men i sin slutliga utformning påverkar den alla befintliga föreningar på flera olika sätt. Ett av dem gäller bestämmelser kring renoveringar, åtgärder och förändringar inom en bostadsrätt.

Nu krävs det styrelsens tillstånd för nästan alla större åtgärder i en bostadsrätt. Foto: Adobe Stock

I dagsläget måste du som bostadsrättshavare ha styrelsens tillstånd för att utföra en åtgärd i din lägenhet om det innebär ett ingrepp i en bärande konstruktion, ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas och vatten eller om ingreppet innebär en annan väsentlig förändring av lägenheten. Bostadsrättsföreningar kan dock idag skriva in i stadgarna att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra dessa förändringar av lägenheten. Men bara om några veckor skärps lagen ytterligare.

Från den första januari 2023 utökas listan över vad som kräver tillstånd från styrelsen. Dessutom tas möjligheten bort att ha stadgar som ger bostadsrättshavaren rätt att inte behöva ansöka om tillstånd till åtgärder hos styrelsen. Detta regleras i huvudsak i paragraf 7 i uppdaterade lagen. Utöver ovan nämna åtgärder måste tillstånd sökas för förändringar i ventilation, eldstad, rökkanal och annat som påverkar brandskyddet. Styrelsen kan också villkora tillståndet. Vidare kommer allt som påverkar historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden kräva ett beslut från styrelsen. Skulle en bostadsrättshavare ändå genomföra åtgärder i sin lägenhet utan tillstånd, eller inte följer villkoren i tillståndet, kan styrelsen kräva att bostadsrättshavaren återställer lägenheten.

Föreningen kan även reagera genom att skicka en rättelseanmaning för vanvård till bostadsrättshavaren. Om bostadsrättshavaren inte följer anmaningen kan detta vara anledning för föreningen att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning. Likaså kan
hen bli betalningsskyldig för skador som renoveringsåtgärder som innebär en risk
för att annans säkerhet äventyras eller att det blir omfattande skador på annans egendom, om bostadsrättshavaren inte efter uppmaning avhjälper bristen så snart som möjligt.
Omvänt, om man ser det från bostadsrättshavarens perspektiv, får styrelsen endast neka tillstånd om åtgärden ”är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen”. Om hen är missnöjd med styrelsens beslut får hen begära att hyresnämnden prövar frågan. Hela den nya lagtexten finns tillgänglig på regeringen.se

Föregående artikel Koll på den som flyttar in
Nästa artikel Hitta rätt i byggdjungeln

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här