AnnonsMiele

Vad ska vi göra med hyresgäst som gått i konkurs?

3 dec 2023

”Om hyresgästen försätts i konkurs, får konkursboet säga upp avtalet. Beträffande bostadslägenheter fordras dock att gäldenären samtycker till uppsägningen.”

MAYA ZAIDAN Jurideko fastighetspartner.

Förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst vid en konkurs regleras av 12 kap. 31 § jordabalken. Lagrummet har följande lydelse: ”Om hyresgästen försätts i konkurs,
får konkursboet säga upp avtalet. Beträffande bostadslägenheter fordras dock att gäldenären samtycker till uppsägningen.”.

Har lägenheten ej tillträtts när konkursen inträffar och har ej hyresvärden sådan säkerhet för att avtalet fullgörs att han skäligen kan nöja sig, får hyresvärden sägs upp avtalet om han ej erhåller sådan säkerhet inom en vecka efter anfordran. Inträffar i fråga om en lokal konkursen efter tillträdet och har ej hyresvärden sådan säkerhet för att avtalet fullgörs att han skäligen kan nöja sig, får hyresvärden säga upp avtalet.

1. om inte sådan säkerhet ställs inom en månad efter anfordran,
2. om inte konkursboet inom samma tid förklarar sig vilja svara för hyresgästens skyldigheter under hyrestiden, eller
3. om inte, när hyresrätten får överlåtas, överlåtelse sker i enlighet med avtalet.

Huvudregeln vid hyresgästens konkurs är att hyresvärden inte har rätt att säga upp hyresavtalet enbart på den grunden att hyresgästen har gått i konkurs. Bestämmelserna i 12 kap 31 § jordabalken tar sikte på det framtida förhållandet mellan konkursboet och hyresvärden. Om hyresgästen inte ställt någon säkerhet som föreningen skäligen kan nöja sig med för att avtalet fullgörs, dvs att hyran betalas, får man säga upp avtalet om inte hyresgästen ställer säkerhet inom en månad efter din uppmaning. Säkerheten skall
vara sådan att man bedömer att avtalet kan fullgöras dvs att hyran kommer att betalas.

Man har också en möjlighet att säga upp avtalet om inte konkursboet inom samma tid bekräftar att de ska svara för hyresgästens skyldigheter under hyrestiden. Ni kan däremot
inte säga upp avtalet om hyresgästen, om det är möjligt, överlåter hyresavtalet till en ny hyresgäst. Om ni med stöd av någon av anledningarna ovan säger upp avtalet har ni rätt till ersättning för eventuell skada som föreningen åsamkats med anledning av uppsägningen.

Uppsägningstiden varierar beroende på vilken typ av avtal som föreningen har med sin hyresgäst. Föreningen har också alternativet att uppmana konkursboet att ställa lokalen till
förfogande. Om konkursboet inte gör det inom en månad ansvarar konkursboet för hyran från konkursbeslutet till dess lokalen ställs till hyresvärdens förfogande. Avslutningsvis bör det understrykas – för det fall att ni väljer att säga upp konkursboet på grund av obetald hyra – att en uppsägning av hyresavtalet skall riktas till konkursboet i en lokalhyresgästs konkurs, vilket också framgår av första stycket i det refererade lagrummet, eftersom konkursboet självt får säga upp hyresavtalet utan gäldenärens (den ursprungliga hyresgästens) samtycke.

Föregående artikel Avgiften måste höjas, men hur mycket?
Nästa artikel Om du ångrar att du köpt din bostadsrätt

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här