AnnonsElectrolux Professional AB

Varför särskild granskning av styrelsen?

21 apr 2023

En bostadsrättsförening består av sina medlemmar och för att samarbetet i en förening ska fungera på bästa sätt bör medlemmar som inte ingår i styrelsen ha möjligheter till insyn i verksamheten.

Den medlemsvalda revisorn är vanligtvis medlemmarnas kanal in i styrelsen vilken kan granska styrelsens arbete men för att skapa en bättre balans mellan minoritetens intresse och intresset av en effektiv förvaltning av föreningen kan en minoritet begära granskning av styrelsens arbete.

Bakgrunden till en minoritets möjlighet att begära granskning är att det förekommit problem i bostadsrättsföreningar där oseriösa personer utnyttjat sina roller i styrelserna för egen vinning och misskött föreningarnas ekonomi. Bestämmelserna kring granskning syftar till att förhindra detta och bestämmelsen finns för att möjliggöra för medlemmar i bostadsrättsföreningar att genom en särskild granskare reda ut eventuella missförhållanden. Samtidigt kan medlemmar som begär granskning utan grund bli ersättningsskyldiga.

Särskild granskare

En röstberättigad kan föreslå att Bolagsverket ska utse en särskild granskare som ska granska föreningens förvaltning och räkenskaper under viss tid som varit, eller vissa åtgärder och förhållanden i föreningen.

Det finns två sätt att ansöka
  1. Ansökan utan att frågan tagits upp på föreningsstämman.

De röstberättigade kan ansöka hos Bolagsverket om att de ska utse en särskild granskare utan att frågan först tagits upp på en föreningsstämma. Detta gäller om de tillsammans utgör minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen. Samtliga röstberättigade som ansöker om en särskild granskare ska skriva under ansökan.

  1. Ansökan efter att beslut tagits på föreningsstämman

Ett förslag om en särskild granskare kan tas upp på en ordinarie föreningsstämma eller på en föreningsstämma där det står i kallelsen att ett förslag om särskild granskare ska tas upp. På stämman ska det framgå vad den särskilda granskaren ska granska, ett så kallat granskningstema.

Bolagsverket utser särskild granskare

Bolagsverket utser en särskild granskare om minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen eller minst en tredjedel av de röstberättigade som är närvarande på stämman, röstar för förslaget.

Yttrande till föreningsstämma

När den särskilda granskningen är avslutad ska alltid ett yttrande avges till en föreningsstämma. Yttrandet ska hållas tillgängligt för, och på begäran sändas till, medlemmar under minst en vecka före stämman samt läggas fram på stämman. Yttrandet kan läggas till grund för stämmobeslut och kan även vara betydelsefullt i domstolstvister. En särskild granskare ska vara lämplig för uppdraget, exempelvis kan denne vara jurist eller en yrkesrevisor. Granskaren ska vara oberoende av föreningen.

 

Föregående artikel ”Det bör ställas högre krav på förvaltarna”
Nästa artikel Möt Borätt Forums partner Södra Ventilationsgruppen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här