AnnonsElectrolux Professional AB

Styrelsens ansvar för betalning av årsavgift

12 mar 2022

I en bostadsrättsförening är styrelsens främsta uppgift att sköta den löpande förvaltningen. Kostnader som uppstår i föreningens verksamhet täcks genom att medlemmarna i föreningen betalar årsavgift.

Det är styrelsen som fastställer årsavgiftens storlek och med beaktande av att årsavgiften ska täcka den löpande verksamheten. Styrelsen har så att säga ett ansvar att se till att årsavgifterna som ska täcka föreningens kostnader betalas in till föreningen. Det innebär i sin tur att styrelsen måste agera om en medlem inte betalar sin årsavgift, eller om en medlem inte betalar sin årsavgift i tid.

Att betala årsavgift till bostadsrättsföreningen kan sägas vara en av bostadsrättshavarens viktigaste skyldigheter, av den anledningen kan bostadsrättshavaren bli av med sin lägenhet till följd av att han eller hon inte betalar årsavgiften. Bostadsrättshavaren kan också bli av med lägenheten om denne är återkommande sen med årsavgiften. Om bostadsrättshavaren är mer än en vecka sen med betalning av årsavgiften efter förfallodagen föreligger grund för förverkande.

Det innebär att föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren och begära att denna ska avflytta. Från den dagen en bostadsrättshavare tar emot en uppsägning har denne tre veckor på sig att betala årsavgiften (s.k. återvinningsfristen), och s.a.s. en möjlighet att återvinna den uppsagda lägenheten. Om bostadsrättshavaren inte betalar inom återvinningsfristen kan föreningen ansöka om att lägenheten ska tvångsförsäljas.

Föreningen har sedan rätt att dra av sin fordran avseende årsavgiften från köpeskillingen vid tvångsförsäljningen. Om en bostadsrättshavare är återkommande sen med betalning av årsavgiften kan han eller hon riskera att bli uppsagd utan rätt till att återvinna lägenheten inom återvinningsfristen. Bostadsrättshavaren måste då avflytta från lägenheten. Vad som menas med återkommande sen har lyfts i förarbetena till bostadsrättslagen.

Varje försening måste överskrida tiden om en vecka för att räknas som en reell försening, och betalningsförseelserna måste vara upprepade. Det krävs även att föreningen meddelar bostadsrättshavaren vilka rättsliga konsekvenser som kan bli aktuella på grund av det upprepade betalningsdröjsmålet. En styrelse kan agera olika vid betalningsdröjsmål beroende på den specifika situationen. Om en bostadsrättshavare är sen med betalning av årsavgift avseende flera månader kan det vara klokt att skicka en uppsägning.

Är det i stället fråga om en bostadsrättshavare som är återkommande sen kan föreningen meddela bostadsrättshavaren att han eller hon riskerar att bli uppsagd om han eller hon inte betalar i tid hädanefter. Vi rekommenderar att styrelsen först börjar med en dialog med den boende om möjligheten finns, men att styrelsen agerar om betalning av årsavgift uteblir.

Vid föreningens uppsägning av en bostadsrättshavare på grund av obetalda årsavgifter finns en del juridiska aspekter att ta i beaktande. Bland annat krävs att innehållet i uppsägningen är utformat på rätt sätt, att en underrättelse om betalningsdröjsmålet skickas till socialtjänsten, att föreningen underrättar eventuella panthavare samt att uppsägningen delges bostadsrättshavaren. Om uppsägningen inte är rätt utformad kan den bli ogiltig på formella grunder.

Föregående artikel Veckans fråga: Miljöinspektion
Nästa artikel En 50-årig teknisk underhållsplan – bäst i längden

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här