AnnonsElectrolux Professional AB

Fem snabba till brottsförebyggande specialisten Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten

9 jun 2024

Sara Persson har mångårig erfarenhet av att motverka ekonomisk brottslighet, framför allt inom välfärdssektorn. Hon har en bred erfarenhet av att stödja offentliga och civilsamhällesaktörer i deras arbete med att identifiera och motverka kriminell infiltration och ekonomisk brottslighet där företag, stiftelser och föreningar används som brottsverktyg.

Bostadsrättsinnehavare väljer ofta att tysta ner brottslighet när de själva har blivit lurade. Hur ska man råda bot på detta?

− Det är ju viktigt att man som köpare av en bostadsrätt gör en gedigen analys av föreningens ekonomi och om det är en nybyggd fastighet, en granskning av företaget som uppfört fastigheten. Har det förekommit brister eller andra anmärkningar vad gäller tidigare fastighetsprojekt? Eller har företagets företrädare varit inblandade i andra företag som till exempel försatts i konkurs eller där det framkommit allvarliga anmärkningar?

Hur ska kriminaliteten inom byggbranschen stävjas?

−Det behövs många olika åtgärder, men några exempel är att de som upphandlar eller köper in tjänster behöver få bättre förutsättningar (kunskapsmässigt, resursmässigt och juridiskt) att göra kontroller innan man anlitar ett företag, och under tiden arbetet pågår. Det handlar till exempel om att kontrollera att företaget är registrerat för, och också betalar, skatter och avgifter, sköter sin bokföring och inte anlitar svart avlönad personal samt följer andra lagar och regler. Det behöver också finnas bättre möjligheter att dela information mellan myndigheter, och här pågår det nu mycket lagstiftningsarbete, men det är jätteviktigt liksom att en köpare av en bostadsrätt försäkrar sig om att företaget som uppfört fastigheten är seriös. Ekonomiska oegentligheter/brott inklusive utnyttjande av arbetskraft återspeglas dessutom ofta i kvaliteten på det som byggts.

Hur menar du att man som konsument själv ska kunna ska bedöma och efterforska kring en nyproducerad lägenhet där en interimsstyrelse inte vill tillåta insyn? Hur ska man gå tillväga?

− Kontrollera om styrelsen lämnat in årsredovisningen till Bolagsverket senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

− Och att föreningen har en godkänd eller auktoriserad revisor om den behöver ha det (utifrån dess storlek eller att detta framgår av stadgarna).  En in minoritet (minst tio procent) av en bostadsrättsförening kan också tillsammans, utan beslut från styrelsen eller att frågan behandlats på en föreningsstämma, ansöka om en oberoende granskare hos Bolagsverket.

Hur ska man undvika att kriminella köper bostad och nästlar in sig styrelsen?

− Det finns i dagsläget ingen möjlighet att neka någon att köpa en bostadsrätt med anledning av att denne har begått brott. Om försäljningen sker via en mäklare har denne en lagstadgad skyldighet att rapportera om misstänkt penningtvätt i samband med en fastighetsöverlåtelse och är skyldig att ha rutiner som efterföljs för till exempel kundkännedom och för att upptäcka misstänkta transaktioner. Det är såklart också jätteviktigt att aktivt ta del av styrelsens arbete genom att vara aktiv på föreningens möten och stämmor, granska årsredovisningen och att skaffa sig tillräcklig kunskap för att kunna avgöra om styrelsen sköter sitt uppdrag på ett bra sätt.

Vad tror du om brf:ens överlevnad?

− Jag tvivlar inte på den, men vi ser att det i dagsläget är ganska enkelt att utnyttja bostadsrättsföreningar för att begå brott, och att det är svårt för föreningens medlemmar att skydda sig/ agera mot denna brottslighet. Därför är det viktigt att man ser över om det behövs justerad lagstiftning på området. Vi ser också att många kommuner behöver utveckla sin mark- och exploateringspolicy och göra mer djupgående granskningar av företag och dess företrädare i samband med marktilldelning och avyttring av hyresfastigheter. Det behöver också bli enklare att som köpare kontrollera företag innan man till exempel tecknar sig för en nyproduktion.

 

 

 

Föregående artikel Här ökar tryggheten faktiskt
Nästa artikel Allt fler brf:er hamnar hos Kronofogden

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här