AnnonsMiele

Första hjälpen för blödande brf:er

18 feb 2024

Ett frivilligt kapitaltillskott kan vara ett alternativ till att låna pengar på banken till föreningens finansiering av till exempel underhåll eller amortering av skulder. I gengäld får de medlemmar som gör ett frivilligt kapitaltillskott en lägre månadsavgift.

Kapitaltillskott innebär i praktiken att man flyttar delar av lånen från föreningen till
medlemmarna, vilket är skattemässigt gynnsamt. När bostadsrätten säljs kan säljaren göra avdrag för kapitaltillskott i deklarationen från sin eventuella vinstskatt. Det avdragsgilla beloppet motsvarar bostadens andel i de amorteringar som föreningen har gjort under
innehavet. Vad händer om en brf-ägare inte kan eller vill göra ett kapitaltillskott trots att det har beslutats på stämman?

Kapitaltillskott innebär i praktiken att man flyttar delar av lånen från föreningen till medlemmarna, vilket är skattemässigt gynnsamt. Foto: Hyresgästföreningen

Om en bostadsrättsförening (brf)-ägare inte kan eller vill göra ett beslutat kapitaltillskott enligt stämmobeslut, kan det leda till olika konsekvenser beroende på föreningens regler och stadgarna. Medlemmen bör konsultera föreningens stadgar och söka råd från en jurist eller fastighetsförvaltare för att förstå de specifika konsekvenserna och alternativ som gäller för deras situation. Om full enighet inte nås kan beslutet tas av föreningsstämman med kvalificerad majoritet samt att hyresnämnden ska godkänna beslutet. De medlemmar som inte har deltagit på stämman, valt att rösta nej till förslaget eller som lagt ner sin röst, får då möjlighet att få sin sak prövad i hyresnämnden.

Stadgeändring. För att kunna genomföra ett frivilligt kapitaltillskott måste föreningens stadgar ändras för att klargöra att föreningen har två andelstal där det ena avser bostadsrättshavarens andel av föreningens lån och det andra avser driftskostnaderna. För att ändra föreningens stadgar på detta sätt krävs antingen att samtliga röstberättigade bostadsrättshavare är ense om det eller beslut på två föreningsstämmor med tre fjärdedelars majoritet av de röstande på den senare stämman.

En röst för stadgeändring innebär inte nödvändigtvis att man själv måste göra ett kapitaltillskott, det är helt frivilligt. När formalia kring stadgarna är ändrad kan de bostadsrättshavare som önskar genomföra det frivilliga kapitaltillskott motsvarande sin andel av föreningens skuld i syfte att sänka sin årsavgift och sina totala boendekostnader. De bostadsrättshavare som inte väljer att göra ett kapitaltillskott har kvar samma
avgift som tidigare.

Fördelar. Den största anledningen för en enskild bostadsrättshavare till att genomföra
kapitaltillskott är att de totala boendekostnaderna, eftersom man får en lägre månadsavgift, sjunker. I föreningar med hög skuldbörda har man en risk att lägenheterna snabbt sjunker i värde vid räntehöjningar i rask takt och ökade avgifter. Efter kapitaltillskott kan föreningen även få bättre räntevillkor på kvarvarande lån. Det innebär att frivilliga kapitaltillskott inte bara är positivt för de som väljer att betala av sin andel
utan även för föreningen i stort och för de medlemmar som väljer att inte göra någonting. Det finns olika typer av kapitaltillskott.

Indirekt kapitaltillskott – är den del av medlemmens månadsavgift som använts till att amortera på föreningens lån under tiden medlemmen bott i bostaden.
Direkt kapitaltillskott –det kapital som medlemmen tillfört föreningen vid ett enskilt tillfälle. Det kan exempelvis innebära att samtliga medlemmar betalar in 10 000 kronor för
en extraamortering av föreningens lån.
Frivilligt kapitaltillskott –frivilliga kapital tillskott är precis vad det låter som, helt frivilliga för en medlem i en bostadsrättsförening. Vid ett frivilligt kapitaltillskott inför bostadsrättsföreningen ett system med skilda årsavgifter och två andelstal.

Föregående artikel Lexington – råttornas värsta fiende
Nästa artikel Priserna upp i januari – men trenden är neråt

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här