AnnonsElectrolux Professional AB

Borätt Forum AB angående Behandling av personuppgifter. Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Borätt Forum AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi erhåller direkt från uppgiftslämnaren (Dig) i samband med Din prenumeration på Borätt. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. Om Du inte vill lämna personuppgifter till oss kan det innebära att vi inte kan åta oss att leverera prenumerationen.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra leveranser enligt prenumerationsuppdraget, samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av vårt avtal.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys och statistik. Uppgifterna som behandlas i sådana syften behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Borätt Forum AB ingår i Storholmenkoncernen och Personuppgifter kan komma att överföras mellan Storholmens koncernbolag, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits med dig, (ii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iii) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas så länge som det krävs för prenumerationsuppdragets fullgörande och raderas senast två månader efter dess upphörande. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet sparas under 6 månader efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från Prenumerationen kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Borätt Forum AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföring. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontakta oss på info@borattforum.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Borätt Forum AB, 556141-2189
Adress: Blasieholmsgatan 4a 111 48 Stockholm
Tel: 08-52025202
Webbplats: borattforum.se
E-post: info@borattforum.se

[gdpr_preferences text=”Öppna Integritetscenter”]

AnnonsATI's El & Energiteknik
AnnonsFrakka
AnnonsEVERY AB
AnnonsElectrolux Professional AB
AnnonsBrandkontoret
AnnonsStorholmen Förvaltning
AnnonsEcoclime Group AB
AnnonsSehded Tresson
AnnonsEkerö Bygg
AnnonsBolander
AnnonsSEB
AnnonsSöderkyl
AnnonsLumon - Balkonginglasning
AnnonsSpirare
AnnonsCC Plåt
AnnonsLilla Slottet AB
AnnonsPermoluft
AnnonsBM Luftbehandling
AnnonsTullinge El
AnnonsGW Asfalt
AnnonsOlofssons Måleri & Fastighetsservice AB
AnnonsRöranalys i Sverige AB
AnnonsMur & Putsföretagen
AnnonsSBR
AnnonsRS Rörservice
AnnonsInCharge Vattenfall
AnnonsILOQ
AnnonsDahl Sverige AB