AnnonsElectrolux Professional AB

Ändringar i bostadsrättslagen

15 jan 2023

Från och med den 1 januari 2023 träder nya ändringar i bostadsrättslagen i kraft. Syftet med flera av ändringarna är att ge ett stärkt skydd för köpare och ägare av bostadsrätter.

Av regeringens proposition 2021/22:171 ”Tryggare bostadsrätt” framgår att ändringarna innebär bland annat att;

• En förhandstecknare ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det. En betänketid om minst sju dagar ska gälla för erbjudandet.

• Den beräknade tiden för upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt som anges i ett förhandsavtal, ska inte få omfatta ett tidsintervall om mer än tre månader.

• Ett upplåtelseavtal som innebär att bostadsrättshavaren inte får tillträde till lägenheten i samband med upplåtelsen ska innehålla ett bestämt datum för tillträde.

• Kraven på den ekonomiska planen och på de intygsgivare som granskar planen ska skärpas.

• En medlem i en bostadsrättsförening ska inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman.

• En bostadsrättsförenings årsredovisning ska innehålla särskild information som är till nytta för föreningens intressenter.

• Tydligare regler om medlemmars ändringar och renoveringar i bostadsrättslägenheten.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2023 förutom i den del som avser den ekonomiska planen och intygsgivarna, som träder i kraft den 1 januari 2024. Då en bostadsrättsförening säljer en bostadsrätt för första gången sker en upplåtelse av bostadsrätt. Vid nyproduktion av bostadsrätt tecknar bostadsrättsföreningen och förhandstecknaren ofta ett avtal om att i framtiden ingå avtal om upplåtelse av bostadsrätt; dessa avtal kallas förhandsavtal. Ändringarna avseende förhandsavtal innebär bland annat att flera formella krav på avtalsinnehållet i förhandsavtalen införs.

Förhandsavtalet ska vara bindande från bostadsrättsföreningen och innehålla samtliga avtalsvillkor samt vilka möjligheter det finns att frånträda avtalet. I den hittillsvarande regleringen saknas det informationskrav till skydd för förhandstecknaren. Det säljmaterial som tillhandahålls inför köp idag visar att det är inriktat på livsstil och sällan ger information om risker förknippade med förhandsavtalet eller bostadsrättsföreningens ekonomi. Bland annat saknas det i allmänhet information om under vilka förutsättningar som köparen kan frånträda förhandsavtalet och om föreningens avtalsförhållande till bostadsutvecklaren.

I och med lagändringarna åläggs bostadsrättsföreningen en informationsplikt och ska lämna uppgifter om vilka risker som är förknippade med köpet av bostadsrätten. Förhandstecknaren kommer även ha möjlighet till en betänketid på minst sju dagar att överväga erbjudandet. Om förhandstecknaren inte får en sådan betänketid ska avtalet inte vara bindande för honom eller henne. På senare år har problemet med försenade bostadsrättsentreprenader uppmärksammats på flera håll. En av lagändringarna innebär därför att tiden som bestäms i förhandsavtalet för när den beräknade upplåtelsen ska ske endast får omfatta ett tidsintervall om tre månader.

Lagstiftaren har ansett att köpare av nyproducerade bostadsrätter bör omfattas av ett konsumentskydd som innebär att näringsidkaren har ett ansvar för leverans av varan till köparen. Bostadsrättsföreningen åläggs även en underrättelseskyldighet vid vissa förändringar som avviker från avtalet. Den som köper en nyproducerad bostadsrätt befinner sig nästan alltid i ett kunskapsmässigt underläge gentemot sin motpart i avtalet. Förhandstecknaren ges därför ökade möjligheter att frånträda förhandsavtalet. En förhandstecknare får enligt den hittillsvarande regleringen efter uppsägning genast frånträda avtalet i tre specifika situationer. Dessa är om lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen, om upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen och om de avgifter som ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än det som anges i förhandsavtalet.

I och med lagändringarna ska en förhandstecknare efter uppsägning ha möjlighet att genast frånträda förhandsavtalet om lägenheten eller andra delar av föreningens hus eller mark väsentligen avviker från vad som avtalats. En förutsättning ska vara att förhandstecknaren säger upp avtalet av denna anledning inom tre månader från den dag då han eller hon fick kännedom om den väsentliga avvikelsen.

Föregående artikel Sluta slösa – se värdet i det som redan finns
Nästa artikel Kamerabevakning svårt men inte omöjligt

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här