AnnonsElectrolux Professional AB

Att tänka på vid lämnande av uppgifter till entreprenören

15 jun 2024

I en entreprenad lämnar både beställaren och entreprenören uppgifter till varandra som ska användas som utgångspunkt för entreprenaden. En viktig fråga som här uppstår är vem som ska stå ansvaret för felaktiga uppgifter som lämnats?

I 1 kap 6 § i AB 04/ABT 06 anges att det är den som tillhandahåller uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösningar som ansvarar för riktigheten av dessa. Enligt andra stycket gäller att motpartens godkännande inte inskränker detta ansvar. Regeln i 1 kap 6 § AB 04 och ABT 06 är en central regel i entreprenadrätten som skiljer sig från vad många skulle uppfatta följer av det allmänna rättsmedvetandet. Inom vanlig avtalsrätt följer att om en part ger sitt godkännande så har parten accepterat att ett visst förhållande föreligger. Ett godkännande från en part kan således enligt vanlig avtalsrätt medföra att den parten blir ansvarig eller åtminstone övertar en del av ansvaret genom sitt godkännande. Den här ordningen tycks naturlig eftersom avtalsrätten är grundad på parternas fria vilja och de viljeförklaringar som lämnas av parterna. En part bör stå för sina ställningstaganden. Här skiljer sig dock entreprenadrätten åt i detta avseende. En part anses vara rättsligt ansvarig oavsett motpartens inställning.

Hur långtgående är då detta ansvar? Skillnaden är stor även i ytterligare ett avseende. Parterna har strikt ansvar för lämnade uppgifter. Omfattningen av ansvaret enligt 1 kap 6 § AB 04/ ABT 06 har även tydliggjorts i praxis. I en dom från Högsta domstolen, NJA 2009 s. 388, konstaterade domstolen att ansvaret är strikt. Det finns således inga undantag eller begränsningar i ansvaret om inte parterna särskilt avtalat att något annat ska gälla. Det innebär att när en beställare eller entreprenör har lämnat uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösningar ska parten vara ansvarig för att de är riktiga oavsett vilka omständigheter som föreligger från motpartens sida. Det gäller också oavsett om det rör sig om en utförandeentreprenad enligt AB 04 där beställaren ansvarar för projektering och entreprenören för utförande eller om det rör sig om en totalentreprenad enligt ABT 06 där entreprenören ansvarar för både projektering och för utförande.

Ett exempel på när ansvar enligt 1 kap 6 § AB 04/ABT 06 kan bli aktuellt är t. ex om en beställare har lämnat ritningar på FTX-aggregat och missat en viktig funktion som gör att FTX-aggregaten kan fungera. Ifall entreprenören då installerar dessa efter ritningen och det sedan visar sig att de inte fungerar och måste göras om är beställaren ansvarig för den tillhandahållna ritningen och de kostnader som uppstår på grund av tilläggsarbeten kopplade till felet. Det kan tyckas brutalt att ansvaret är strikt, särskilt om en entreprenör som ofta har mer kunskap har godkänt felaktiga ritningar, vilket är varför det är av stor vikt att vara försiktig och också vara medveten om vem som tillhandahåller vilka uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösningar.

I praktiken innebär detta ansvar att en beställare måste vara uppmärksam på och försiktig med vilka uppgifter som lämnas. Det gäller även muntliga uppgifter, då ansvaret enligt 1 kap 6 § AB 04/ABT 06 inte är begränsat till enbart skriftligen lämnade uppgifter. Även uppgifter som lämnas i förfrågningsunderlaget måste lämnas med eftertanke. En beställare kan inte utgå från att en entreprenör som har lämnat ett anbud har accepterat förfrågningsunderlaget. Faktum är att entreprenören inte har någon skyldighet att kontrollera att uppgifterna stämmer i sina kalkyler utan behöver enbart utgå från att det material som föreligger är korrekt.

Text: Benjamin von Gohren, Biträdande jurist, Advokatfirma Pedersen AB
Föregående artikel Fjärrvärmepriserna rusar
Nästa artikel Mikael Alfredsson, kommunpolis: Vi måste samverka mer och våga ta ansvar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här