Bostadsministern vill bygga bort bristen

18 jun 2022

-Det går att få ner byggkostnaderna om byggbranschen saneras och blir sundare, säger Johan Danielsson, Sveriges bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister.

Sveriges bostadsminister Johan Danielsson är stadigt förankrad i den socialdemokratiska myllan. Skevheterna på bostadsmarknaden vill han avhjälpa med riktade insatser för personer som har svårt att köpa eller hyra bostad. Kommunerna kan ta större ansvar i byggprocesserna. Men det finns en elefant i rummet…

Problemen är väl kända. Flygfärdiga ungdomar blir kvar i föräldrahemmet eftersom de saknar kapital och förankring på arbetsmarknaden för att kunna köpa en lägenhet eller bli accepterad av hyresvärdar. Skilsmässa kan leda till hemlöshet. Trångboddheten har ökat. Johan Danielsson anser att bristen på rimligt prissatta bostäder beror på mer än 30 år av för klent bostadsbyggande. Men han ser ljus i tunneln. Sedan 2018 har byggtakten ökat. Nu byggs det 65 000 bostäder per år.

– Unga som flyttar hemifrån efterfrågar hyresrätter till hyror som de kan betala. Därför införde regeringen ett investeringsstöd 2017 och det har resulterat i att fler hyreslägenheter och studentbostäder byggs, säger han, och beklagar att detta stöd tagits bort i den budget som M, KD och SD röstat igenom i Riksdagen.

Investeringsstöd för att få fart på byggandet

Investeringsstödet har varit omdiskuterat. Det infördes för att få fart på byggandet av hyresbostäder med lägre hyra. Under de senaste åren har omkring en fjärdedel av alla hyresbostäder byggts med investeringsstöd, enligt uppgifter från Boverket.

Investeringsstödet har sänkt årshyran med upp till 1500 kronor per kvadratmeter, något som underlättat för unga att hyra, framhåller han. När vi ses har bostadsministern just tagit emot en utredning om startlån som ska underlätta för förstagångsköpare att komma in på den ägda bostadsmarknaden.

– I dag krävs en kontantinsats på 15 procent av bostadens värde. Ett startlån på 10 procent som läggs på toppen av det vanliga bolånet skulle minska kravet på eget sparande. Med den prisutveckling som varit är det svårt för många att spara till den insats som krävs, säger han.

Dagens brist och segregation har många orsaker. Det handlar enligt bostadsministern inte bara om för låg byggtakt, utan också om utförsäljningen av allmännyttans bostadsbestånd och den starka ombildningstrenden i särskilt i storstädernas mest attraktiva områden.

Ökade sociala spänningar

– En rad aktiva politiska beslut har lett till den situation vi har i dag, med segregation och ökade sociala spänningar. Det var mycket ideologiskt drivet, men jag har svårt att tro att man aktivt sökte den situation som nu har uppstått, säger han.

Utvecklingen har drivit mot en större andel bostadsrätter i Sverige. Nyproduktionen av bostadsrätter är hög, särskilt i storstäderna. Bostadsrättsprojekten är många gånger slutsålda när spaden sätts i jorden och på senare tid har det uppmärksammats att konsumentskyddet är mycket svagt när det gäller köp av bostadsrätter.

För att förbättra konsumentens ställning och skydda bostadsrättsföreningar mot kapningar och andra brott föreslås ett antal förändringar av Bostadsrättslagen. Detta hör egentligen till justitieminister Morgan Johanssons revir, men Johan Danielsson är väl medveten om att många projekt inte blir klara i tid så att köpare inte kan flytta in som utlovat. Detta hänger till stor del samman med kvaliteten i byggandet. Många byggprojekt försenas. Det tycks inte finnas tillräckliga incitament att bli färdig på utlovad tid och många olika entreprenörer är involverade i bygget.

Okontrollerbar kedja

Johan Danielsson är också biträdande arbetsmarknadsminister och problemet med en nästan okontrollerbar kedja av underentreprenörer inom byggbranschen ligger på hans bord.

– Det förekommer dåliga arbetsförhållanden, lönedumpning och bristande säkerhet på många byggarbetsplatser. Det leder till kvalitetsbrister, säger han och tillägger att byggfel kostar mer än hundra miljarder varje år.

– Det är stora problem för enskilda, men det är också ett avbräck för folkhushållet och ett gigantiskt samhällsproblem.

Det finns ett systemfel, en grundbult som Borätt vid flera tillfällen skrivit om: När nya bostadsrättsfastigheter byggs sätter byggentreprenören till en interimisk styrelse, en så kallad byggstyrelse. Denna styrelse är formellt beställare och byggherre samtidigt som den har intressegemenskap med leverantören.

Sverige har ett system med egenkontroller, så oberoende kontroll av byggnadens kvalitet görs inte. Risken är stor att styrelsen godkänner huset trots brister. När huset står klart lämnas det över till de boende som bildar den nya bostadsrättsföreningen. Upptäcks byggfel får föreningen ofta kämpa hårt för att få rättelse. Det kan vara svårt då styrelsen består av lekmän.

Har detta uppmärksammats på regeringsnivå?

Johan Danielsson blir svaret skyldig.

– Jag vet inte om den här frågan kommit upp. Det kan hända att det pågår något arbete kring detta, säger han och det glimtar till lite extra i blicken. Frågan är värd att undersöka närmare. När han blickar framåt mot en önskvärd, och enligt hans uppfattning också trolig utveckling av bostadsmarknaden talar han om att hålla upp trycket i bostadsbyggandet.

– Underskottet på bostäder kan byggas bort och det kommer också gå att bygga billigare genom att byggbranschen saneras och blir sundare.

Boverket arbetar för en bättre kontroll av regelefterlevnad och kontroll på vem som utför arbetet vid nybyggen. Det kommer att resultera i färre kostsamma byggfel, anser han. Höga markpriser och skenande priser på byggmaterial är också starka orsaker till att nybyggen blir dyra.

– Kommunerna kan här göra mycket genom en aktiv markpolitik, säger han och lyfter fram Malmö som ett gottexempel.

Termen ”aktiv markpolitik” kan kräva en förklaring. Det handlar om att kommunen ställer tuffa och tydliga krav vid markanvisningar. Om bättre kontroll på entreprenörer och byggprojekt och en tydligare bild av vilken typ av område som kommunen vill skapa.

En kommun som vill bygga bostäder till priser som vanliga kommuninvånare kan betala kan alltså sätta ett lägre pris på marken och samtidigt ställa krav på att det lägre markpriset slår igenom i de bostäder som byggs. Vill man skapa trivsamma och sunda miljöer kan kommunen ställa krav på byggkvalitet och kontrollera att allt går rätt till.

– Men, säger han till sist, problemen på bostadsmarknaden blir inte lösta enbart genom ökat byggande och riktade åtgärder till personer som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Det krävs också en generell utjämningspolitik som får fler i arbete och minskar segregationen.

Text: Dagmar Forne

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Integritetsinställningscenter

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

Läs mer om hur vi använder cookies här

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Advertising

Analytics

Other