AnnonsElectrolux Professional AB

Fyra entreprenadrättsliga spörsmål en brf bör ha koll på

6 nov 2022

I denna artikel kommer det att lyftas fram fyra viktiga entreprenadrättsliga spörsmål för bostadsrättsföreningar att ha koll på när entreprenader ska utföras, detta gäller till exempel vid stambyte, renoveringar, nybyggnationer och underhållsarbete.

Inledningsvis kommer skillnaden på en utförandeentreprenad och en totalentreprenad att förklaras eftersom det inte sällan råder osäkerheter kring dessa entreprenadformer. I en utförandeentreprenad används standardavtalet AB 04. Det är då beställaren, i detta fall bostadsrättsföreningen, som har ansvaret för funktionen och projekteringen av entreprenaden, medan entreprenören har ansvaret för utförandet av entreprenaden. I en totalentreprenad används standardavtalet ABT 06. Med denna avtalsform beställer bostadsrättsföreningen en funktion och entreprenören ansvarar för projekteringen och utförandet av entreprenaden. Det är inte ovanligt att en kombination av dessa två entreprenadformer används i praktiken.

Vilken entreprenadform som är mest fördelaktig för bostadsrättsföreningen får bedömas från fall till fall. I det fall bostadsrättsföreningen vill vara involverad i entreprenaden och ha kontroll över utformningen och den slutliga produkten är utförandeentreprenad ett alternativ. I det fall bostadsrättsföreningen vill ha en mer passiv roll kan en totalentreprenad vara ett bättre alternativ. Det väsentliga är att bostadsrättsföreningen noggrant överväger vilken entreprenadform som är bäst lämpad i det enskilda fallet.

Av vikt för en bostadsrättsförening är även att slutbesiktiga sin entreprenad vid kontraktstidens utgång eller efter det att entreprenören anmält entreprenaden färdigställd. Det ligger i bostadsrättsföreningens intresse att en slutbesiktning verkställs, dels för att säkerställa att entreprenaden är utförd i enlighet med kontraktshandlingarna, dels att fel som antecknats i besiktningsutlåtandet avhjälps av entreprenören i enlighet med AB 04 och ABT 06 kap. 5 § 17.

En bostadsrättsförening behöver vidare vara aktiv när fel i entreprenaden upptäcks och reklamera dessa till entreprenören i tid. Det går inte nog att poängtera att detta måste göras utan dröjsmål. Om en bostadsrättsförening upptäcker ett fel i entreprenaden och inte reklamerar felet utan dröjsmål från att felet upptäcktes kan bostadsrättsföreningen gå miste om sin rätt att få felet avhjälpt. Det är värt att nämna att en sådan reklamation ska vara skriftlig, tydlig och beskriva felet. I reklamationen ska bostadsrättsföreningen även kräva att entreprenören avhjälper felet utan dröjsmål.

Slutligen ska det markeras mot misstaget att betala hela entreprenadsumman innan entreprenaden är helt färdigställd. Vid tvist mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören kan innehållande av belopp vara ett effektivt påtryckningsmedel för bostadsrättsföreningen för att få entreprenören att fullgöra sina förpliktelser och till exempel avhjälpa fel i entreprenaden. Det är således av vikt att bostadsrättsföreningen noggrant överväger om hela entreprenadsumman ska betalas innan entreprenaden är färdigställd. I sammanhanget ska särskilt poängteras att beställaren har rätt att innehålla 5 % av entreprenadsumman för avhjälpande av fel enligt AB 04 och ABT 06. Är en bostadsrättsförening det minsta osäker på vad som gäller i deras fall rekommenderas det att rådfråga en jurist inriktad mot entreprenadrätt. Fyra entreprenadrättsliga spörsmål en brf bör ha koll på.

DALIA FOLAIH

Jurist hos Pedersen AB

Föregående artikel Bra tips för effektivare styrelsearbete
Nästa artikel Höjda avgifter oroar köpare av nyproduktion

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här