AnnonsElectrolux Professional AB

Hur hanterar man en störande medlem i en Bostadsrättsförening?

11 mar 2021

När man talar om störningar tänker många på hög musik, fest eller skrik inifrån en lägenhet, ofta sent på kvällen eller natten. Att ha kompisar på besök, ordna fest, spela musik eller barn som låter anses dock som grundregel vara tillåtet, men förekommer det kontinuerligt och ljudnivån är orimligt hög och det skapar problem för andra medlemmar i föreningen kan det anses vara störande.

Reglerna kring hur en bostadsrättsförening ska hantera en störande medlem återfinns i Bostadsrättslagens 7 kap 9 §. Det är styrelsen i en Bostadsrättsförening som har ansvar för boendemiljön för föreningens medlemmar och det är styrelsen som är skyldig att se till att föreningens medlemmar inte utsätts för störningar. Vid bedömningen om någonting ska anses vara en störning i lagens mening måste en skälighetsbedömning göra i varje specifikt fall om vad som skäligen bör tålas och vad som kan anses vara normalt.

Att säga upp en bostadsrättshavare på grund av störningar handlar i många fall om att styrelsen i första hand under en tid måste samla på sig information. Det är viktigt att i ett tidigt skede dokumentera störningarna som pågår. Att skriva upp datum och klockslag och om det finns möjlighet dokumentera med bilder och videor är A och O för att vinna framgång i ett störningsärendesärende. Det är också viktigt att noga dokumentera om grannar vänder sig till styrelsen med klagomål.

Själva uppsägningsförfarandet på grund av störning är styrt av regler i bostadsrättslagen och det är av största vikt att kraven och stegen som anges i paragraferna i bostadsrättslagen följs. Att göra ett formellt fel i ett störningsärende kan innebära att hela processen måste tas om från början. Det är därför att rekommendera att så tidigt som möjligt i processen ta hjälp av en jurist med kompetens inom området.

Fösta steget i ett störningsärende är att skicka en så kallad rättelseanmaning. Rättelseanmaningen ska innehålla en noga beskrivning av störningarna, hur de påverkar övriga boende i fastigheten, varför de är att betrakta som en störning, och en tydlig uppmaning att störningarna måste upphöra inom en viss tid. Rättelseanmaningen ska skickas med rekommenderad post för att säkerställa att den kommer mottagaren tillhanda.

En underrättelse om att en rättelseanmaning är skickad ska också alltid skickas till Socialnämnden i den kommun där bostadsrätten är belägen. En sådan underrättelsen är ett av de viktigaste formkraven för att processen ska kunna gå vidare och leda till en uppsägning av den som orsakar störningar.

För de fall störningarna fortsätter efter en rättelseanmaning har bostadsrättsföreningen möjlighet att säga upp nyttjanderätten till bostadsrätten på grund av förverkande. Uppsägningen ska i likhet med rättelseanmaningen alltid skickas med rekommenderat brev. Störningsärenden kan ofta vara en utdragen och inte helt enkel process för en styrelse i en bostadsrättsförening. Det är ofta många känslor och personer som är påverkade och inblandade. Att ta in juridisk hjälp har många fördelar, dels att få hjälp med den formella hanteringen men också att fungera som en sköld mot den störande bostadsrättahavaren. Det är också viktigt att komma ihåg att man som styrelse har ett ansvar gentemot samtliga medlemmar – och att inte agera vid störningar är att inte fullgöra sitt uppdrag mot övriga medlemmar i föreningen.

TEXT: ANNA KARLBERG, JURIDEKO FASTIGHETSPARTNER AB

Föregående artikel Hur bör framtida renoveringar finansieras?
Nästa artikel Byggarbetsmiljöansvar för bostadsrättsförening?

1 Kommentar

  1. Är bikupor störande som inte står så att ingen kan störas av bina, dessutom förordas att man ska gärna ha bin enligt förvaltaren Riksbyggen, låter knepigt då att riksbyggen vill vräka en person som inte har skulder eller på ngt sätt stör omgivningen.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här