AnnonsElectrolux Professional AB

Byggarbetsmiljöansvar för bostadsrättsförening?

11 mar 2021

När en bostadsrättsförening låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, exempelvis stambyte, räknas föreningen som byggherre. Som byggherre har föreningen ett byggarbetsmiljöansvar innefattande flera skyldigheter. Om föreningen inte iakttar dessa skyldigheter kan föreningen åka på sanktionsavgifter och straffansvar. Detta känner inte alla föreningar till.

Byggherrens byggarbetsmiljöansvar. Som byggherre ska föreningen se till att viktiga faktorer för arbetsmiljön beaktas under varje skede av planeringen och projekteringen när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet.

Föreningen är även skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) och en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (Bas-U). Det åvilar föreningen att säkerställa att de som utses till Bas-P och Bas-U har den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget. Vidare ska föreningen kontrollera att de uppgifter som Bas-P respektive Bas-U ansvarar för faktiskt utförs. Föreningen som byggherre har ett så kallat  ”back up ansvar”. Detta innebär i praktiken att om Bas-P och/eller Bas-U inte utför sina uppgifter ankommer det på Byggherren, i detta fall föreningen, att ombesörja detta.

För byggarbetsplatser av en viss storlek ska föreningen även upprätta en förhandsanmälan av byggarbetsplatsen som ska skickas in till Arbetsmiljöverket. Föreningen ska även se till att arbetsmiljöplan upprättas innan byggarbetsplatsen etableras. En arbetsmiljöplan måste upprättas antingen om förhandsanmälan krävs eller om arbeten med särskild risk ska bedrivas.

Det finns dock möjlighet för föreningen att överlåta sitt byggarbetsmiljöansvar. För att överlåtelse ska kunna ske krävs dels att föreningen anlitar en självständig uppdragstagare, dels att överlåtelse görs skriftligen. Överlåtelse av byggarbetsmiljöansvaret kan göras helt eller delvis. Om föreningen vill överlåta byggarbetsmiljöansvaret till en entreprenör krävs att entreprenören uppfyller kravet på självständighet. Detta är möjligt i en så kallad generalentreprenad, där föreningen endast har avtal med en entreprenör. Vid en delad entreprenad är ansvarsöverlåtelse dock inte möjlig. Detta eftersom beställaren vid en delad entreprenad har avtal med flera olika entreprenörer där ingen är att betrakta som självständig i förhållande till någon annan.

Sanktionsavgifter och straffansvar. Byggherren är skyldig att följa de bestämmelser som finns i arbetsmiljölagen samt i de föreskrifter som Arbetsmiljöverket upprättat. Om byggherren bryter mot vissa bestämmelser i arbetsmiljölagen eller i dessa föreskrifter riskerar byggherren att få betala sanktionsavgift och i värsta fall straffansvar. Om byggherren underlåter att förhandsanmäla byggarbetsplatsen kan byggherren påföras sanktionsavgift om 5 000 kr. Om arbetsmiljöplan saknas kan byggherren påföras sanktionsavgift om 50 000 kr om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan krävs och om 10 000 kr om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan inte krävs.

Rekommendation

Rådet till den förening som ska utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, men som inte vill ha kvar byggherreansvaret är att överlåta detta till den entreprenör som anlitas. Tänk på att överlåtelsen måste ske skriftligen till en självständig uppdragstagare.

TEXT: Elvira Ferrarini, jurist på, Advokatfirman Pedersen AB

Föregående artikel Hur hanterar man en störande medlem i en Bostadsrättsförening?
Nästa artikel “Bilder från den gemensamma trädgårdsdagen kan sluta i katastrof”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här