AnnonsElectrolux Professional AB

Skador i spåren av stormen Hans – vad gäller i försäkringsväg?

19 nov 2023

Ovädret Hans har ställt till det ordentligt runt om i landet. Även vår förening har fått sin beskärda del med vattenskador i källaren. Vad gäller i försäkringsväg en sådan här gång?

Ja, många fastighetsägare har fått smaka på sommarens rikliga regn och försäkringsbolagen handlägger massor av skadeanmälningar. Det korta svaret är att vissa skador omfattas av fastighetsförsäkringen, andra inte. Jag ska försöka belysa vad som omfattas av försäkringen och vad som faller utanför.

Eric Rubenson, försäkringsjurist, Bolander & Co.

Huvudprincipen i försäkringsvillkoren är att vatten som kommer utifrån inte utgör ersättningsbara vattenskador. Bakgrunden är att man menar att en byggnad ska vara så konstruerad och underhållen att den ska tåla väder och vind. Ersättningsbara vattenskador är därför i huvudsak läckage från ledningar och installationer inomhus samt läckage från våtrum. Däremot ersätts inte skador som beror på takläckage, öppna fönster eller balkongdörrar i samband med regn eller nederbörd. Om taket läcker beror det uteslutande på eftersatt underhåll eller felaktiga konstruktioner och det är inte omständigheter som försäkringen skyddar. Men det finns andra situationer som man anser vara skyddsvärda och där försäkringen kan lämna ersättning. Det handlar om skador i samband med väldigt hårt väder, t.ex. storm eller skyfallsöversvämning.

När det gäller storm är förutsättningarna att vindstyrkorna har uppgått till minst 21 sekundmeter och att byggnaden skadats på grund av detta. Om skadorna på den stormskadade byggnaden innebär att regnet strömmar in i byggnaden gäller försäkringen även för vattenskadorna som uppkommer. Något som blivit allt vanligare och som ovädret Hans är det senaste exemplet på är skyfallsöversvämning. Under vissa förutsättningar kan försäkringen ersätta sådana skador. Den första förutsättningen är att det regnet varit så intensivt att definitionen för skyfall uppfyllts. Försäkringsvillkoren definierar detta som en nederbörd med en intensitet med 1 mm per sekund eller 50 mm per dygn. Den andra förutsättningen är att skyfallet gör att vatten strömmar från markytan direkt in i byggnaden eller tränger upp ur avloppsledning. Notera alltså att inte heller i samband med skyfall gäller försäkringen om det regnar in genom tak, öppna fönster eller dörrar. Inte heller när vattnet tränger in p.g.a. bristande dränering gäller försäkringen, utan de situationer som avses är när marken inte hinner svälja vattenmassorna och därför rinner in i huset direkt från markytan.

Det finns ytterligare begränsningar för hur mycket som kan ersättas genom försäkringen vid skyfallsöversvämningar. Dels gäller en särskild självrisk vid dessa skadetyper, oftast 10 % av skadekostnaden men minst 50 % av prisbasbeloppet och högst 5 prisbasbelopp. Dessutom är försäkringsbolagets totala åtagande för skador på en fastighet begränsad till maximalt 350 prisbasbelopp.

Föregående artikel Vanlig och särskild handräckning – Kronofogden rycker in
Nästa artikel Räntegarantin skyddar byggarens investering

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här