AnnonsMiele

Skydd för skyfall

24 sep 2023

Sommarens skyfall orsakade vattenskador i många bostadsrättsföreningar och nu brottas många med försäkringsärenden. Vilka försäkringar gäller och är ansvaret föreningens eller medlemmens? Ja, det beror på orsaken till att vattnet har kommit in, och var vattenskadan har uppstått.

Mikael Hellberg, försäkringsjurist på Bolander & Co förklarar att skada som beror på att vatten tränger in genom tak och väggar inte ersätts genom fastighetsförsäkringen. Det beror på att fastighetsförsäkringen inte täcker skador som beror på felaktiga konstruktioner eller bristande underhåll. Vid skyfall, det vill säga om det kommer minst 1 millimeter per minut eller 50 millimeter regn på ett dygn, kan det kommunala dagvattensystemet bli överbelastat. Då händer det att det blir ett sådant tryck i systemet att vatten bubblar upp genom golvbrunnar. Det kan också hända att vatten rinner rätt ner från gatan eller gården genom källardörrar eller fönster.

– När vatten via markytan kommer in genom vanliga öppningar, som dörrar och fönster eller om det tränger upp ur avloppsledningar gäller fastighetens försäkring, säger Mikael Hellberg, försäkringsjurist på Bolander & Co.

– När vatten via markytan kommer in genom vanliga öppningar, som dörrar och fönster eller om det tränger upp ur avloppsledningar gäller fastighetens försäkring, säger Mikael Hellberg. Då kan föreningen få ersättning för förstörda golv, utrustning som tvättmaskiner och liknande. Om medlemmar eller hyresgäster förvarar saker i källaren som blir förstörda är det vars och ens egen hemförsäkring eller företagsförsäkring som täcker skadan. I många kommuner är underhållet av vatten- och avloppsystemen eftersatt.

– En bostadsrättsförening kan rikta ersättningskrav mot kommunen för exempelvis självrisk om man bedömer att skadorna beror på brister i kommunens tekniska system. Men fastighetsägare har också ett ansvar. Det gäller att hålla den egna fastigheten i trim för att hindra vattnet att komma in.

– Om dräneringen är dålig, dagvattenbrunnar orensade eller om man på annat sätt medverkat till att skadan inträffat kan ersättningen från försäkringen sättas ner, i vissa fall till noll, säger Mikael Hellberg.

Åska utgör en allvarlig risk för både människor och elektriska anläggningar. För att minimera farorna är det viktigt att vara medveten om några försiktighetsåtgärder och skyddsåtgärder som bör vidtas. Elsäkerhetsverket listar några punkter som är viktiga. Åsk- och överspänningsskydd: När ett åskväder närmar sig, dra ur stickproppar till elektriska apparater om möjligt. För svårkopplade apparater finns åsk- och överspänningsskydd som kan monteras direkt i vägguttagen, elcentralen eller mätarskåpet. Dessa anordningar minskar risken för skador på elutrustningar genom att skydda mot överspänningar som kan uppstå vid åsknedslag. Kom ihåg att fasta åskskydd ska installeras av professionellt utbildade elektriker.

Undvik användning av elektriska apparater: Försök att undvika användning av anslutna elektriska apparater under åskväder.

Undvik användning av elektriska apparater: Försök att undvika användning av anslutna elektriska apparater under åskväder. När en elprodukt är ansluten till elnätet ökar risken för skador om blixten slår ned i närheten av elanläggningar och sprider sig genom ledningarna. Det bästa skyddet är att dra ur kontakten från vägguttaget.

Säker användning av telefoner: Under åskväder är det viktigt att undvika att använda telefoner som är anslutna till laddare eller ett telefonjack. Åska kan skicka ström genom både elledningar och telefonlinjer, vilket kan utgöra fara för användaren. För din egen säkerhet, avstå från att använda telefoner under dessa omständigheter.

Stanna inomhus och undvik metallföremål: När det åskar, stanna inomhus och undvik kontakt med metallföremål både inomhus och utomhus. Metallföremål fungerar som ledare för elektricitet och kan öka risken för skador om blixten slår ned i närheten. Genom att vidta dessa åtgärder kan du skydda dig själv och dina elektriska apparater från de faror som åskväder kan medföra. Elsäkerhet är av yttersta vikt, så se till att vara medveten om
riskerna och agera förebyggande för att undvika skador på både människor och el-utrustningar. Kolla upp med ditt försäkringsbolag om vad som gäller vid blixtnedslag och även om det finns villkor eller förmåner om det finns jordfelsbrytare i huset.

Föregående artikel Det är så här byggbranschen fungerar
Nästa artikel Dyrt att skilja sig i Stockholm

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här