AnnonsMiele

Vad kan digitalisering och AI bidra med?

23 dec 2023

Olle Samuelson, Forsknings- och innovationsstrateg, IQ Samhällsbyggnad, ser digitalisering som en möjlighet att minska resursanvändning, förkorta byggtider och sänka kostnader.

Sverige har höga byggkostnader och de skenar vid varje störning – vad beror det på?

Det finns strukturella problem i det sätt som vi organiserar byggandet på som hämmar produktivitets- och effektivitetsutveckling. Det handlar bland annat om hårt uppdelade värdekedjor där incitamenten styr på enskilda delar och inte helheten och om att det skapas nya konstellationer i varje projekt vilket hämmar lärande på organisationsnivå. Upphandling och affärsmodeller styr mot lägsta anbud och inte mot innovation. De strukturella problemen är väl dokumenterade i forskningen och ser ungefär likadana ut även i andra länder. Det finns flera andra skäl också till ökade byggkostnader, men det överlåter jag till experter på det området.

Olle Samuelsson, LTU, Menar att vi måste bli bättre på att både nyttja det befintliga byggnadsbeståndet bättre och att bygga om snarare än bygga nytt. Foto: Tomas Bergman LTU.
Hur kan digitalisering minska kostnaderna?

Digitalisering kan bidra genom hela processen. Allt från att i planering och design kunna göra analyser och optimeringar och jämföra många alternativ utifrån en mängd parametrar, till att i produktionen minska fel och korta ledtider genom snabb tillgång till gemensam och korrekt information samt att koppla informationsmodeller till automation, både vid tillverkning av delar i fabrik och genom robotisering på byggarbetsplatsen. Allt detta har skett i andra tillverkningsindustrier och kan tillämpas även på byggandet.

Hur kan digitalisering minska resursanvändning?

Med hjälp av digitalisering kan vi bli mer resurseffektiva och resursmedvetna och även detta kopplar till hela processen med planering, projektering och produktion. Vi kan göra välgrundade val av material och metoder med hjälp av analysverktyg, vi kan minska resursslöseri som uppstår på grund av fel där man tidigare behövde riva och göra om, minska spill genom exaktare mängdning, minska skador på byggarbetsplatsen genom logistiklösningar som smarta containrar m.m. Vi kan också nyttja 3D-skrivare för att tillverka enskilda komponenter till hela byggnader och vi kan optimera leveranser för att minska resurskrävande transporter.

Kretsloppstänk – hur kan digitalisering öka möjligheterna att återvinna och återanvända?

De strukturer vi byggt upp gynnar inte återbruk utan är utformade för att bygga nytt. Men vi måste bli bättre på att både nyttja det befintliga byggnadsbeståndet bättre och att bygga om snarare än bygga nytt. Det finns många goda exempel där man faktiskt tjänat ekonomiskt på att demontera och återanvända i jämförelse med att riva och bygga nytt. För att detta ska kunna skalas upp behövs generella marknadsplatser och logistiklösningar för återbruk. Digitalisering kan även här nyttjas för identifiering, klassificering och hantering av byggnadsdelar liksom för planering och utformning i ombyggnadsprojekt. Och när vi bygger nytt måste vi bygga mer flexibelt, för längre livslängd och så att byggnaden är demonterbar och kan återanvändas.

Hur kan byggbranschen använda AI?

Många initiativ pågår. Det handlar exempelvis om säkerhet på bygget genom analys av bild- och videomaterial från byggarbetsplatsen eller genom identifiering av och varning vid farliga arbetsmoment. I planering och design kan generativ AI användas för att ta fram innovativa lösningar utifrån givna kriterier eller skapa beslutsunderlag baserat på ett livscykelperspektiv. AI kan också användas i kombination med sensorer för kvalitetskontroll under ett bygge genom att jämföra utfallet med de projekterade modellerna. Vi kommer att se allt fler tillämpningar av AI i byggbranschen i närtid och inom områden som vi idag inte ens tänker på.
Föregående artikel Boverket ska godkänna val av intygsgivare
Nästa artikel Krönika: När AI kom till byn

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här