AnnonsElectrolux Professional AB

Håll koll på era stadgar

2 okt 2022

Först gäller lagen om ekonomisk förening, därefter bostadsrättslagen och sist
föreningens stadgar och eventuella ordningsregler. Stadgar ska finnas innan
spaden sätts i jorden vid nyproduktion och skickas in till Bolagsverket. Den
tillfälliga byggstyrelsen utformar de första uppsättningen stadgar. Stadgar
som inte nödvändigtvis behöver främja föreningens bästa.

En bostadsrättsförenings stadgar är föreningens interna regelverk, de ska vara till hjälp och stöd för styrelsearbetet. De innehåller särskilda regler för föreningen, bland annat gällande medlemskap, avgifter, föreningsstämma och styrelse. En bostadsrättsförening är
enligt bostadsrättslagen skyldig att ha stadgar med ett visst innehåll. Bolagsverket granskar stadgarna så att de inte strider mot lagstiftningen. Det kan vara viktigt för den tillträdande boendestyrelsen att revidera de stadgar som byggstyrelsen upprättat, för
att säkerställa att de gagnar föreningen och dess medlemmar på bästa sätt.
Tyvärr finns exempel på det motsatta, exempelvis att en styrelsemedlem har egen majoritet i styrelsen.

styrelsemöte
-Många blandar ihop stadgar och ordningsregler. Ordningsregler kan styrelsen ändra i när och hur de vill. Foto: Adobe Stock

Är det ok att en medlem har en majoritet av rösterna?

– Ja, tyvärr har vi inget lagstöd för att säga nej till sådant. Det ska dock framgå hur många utomstående som är styrelsemedlemmar i stadgarna. Vi markerar det med ett förbehåll, säger Jenny Svedlund, handläggare på Bolagsverket.

Vad får förbehållet för följder och konsekvenser?

– Ingenting, byggstyrelsen får utse boendestyrelsens styrelseledamöter men inte alla, även om de inte bor i föreningen.

Att en enda person bestämmer allt i styrelsen kan få minst sagt allvarliga konsekvenser. Enligt bostadsrättslagen är bostadsrättsföreningar skyldiga att ha stadgar men innehållet i dem kan förändras. Det går att ändra röstförhållandena på föreningens årsstämma genom en enkel stadgeändring.

Vad bör man tänka på vid revidering av stadgarna?

– Att de följer lagstiftningen, ta hjälp av en jurist så att hon eller han kan förklara innebörden av stadgarna. Stadgarna ska kunna användas, de får inte vara för detaljerade och inte heller för generella. Många blandar ihop stadgar och ordningsregler, säger Christina Fregne, fastighetsjurist på Jurideko.

– Vad gäller ändring i stadgarna krävs ibland, om inte alla röstberättigade medlemmar är överens, att man har två på varandra följande föreningsstämmor. Vid den andra stämman måste också två tredjedelars majoritet av de röstande vara för ändringen för att den ska
gå igenom.

Pernilla Högstedt är verksjurist på Bolagsverket och menar att det är en vanlig lösning att personer ur byggföretaget sitter i styrelsen.

– När en bostadsrättsförening bildas måste föreningen ha tre medlemmar. Vid den tid-punkten finns inga lägenheter och därmed inte heller några boende. En vanlig lösning är att tre personer ur byggföretaget blir medlemmar och sitter i styrelsen. När lägenheterna senare upplåts finns inte längre något behov och personerna från byggföretaget brukar
då lämna styrelsen och träda ut som medlemmar men detta är alltså en praktisk lösning som inte finns uttryckligen reglerad.

 

Föregående artikel Riksdagspartierna vill se en förändring av amorteringskraven
Nästa artikel Säljare tvingas sänka sina bostadspriser

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här