AnnonsElectrolux Professional AB

Skillnaden mellan garage och parkeringsplats

3 sep 2022

I vårt arbete med bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare märker vi att det ofta förekommer missförstånd om vad som är att juridiskt betrakta som garage och vad som är att betrakta parkeringsplatser.

Det vanligaste är att fastighetsägaren i avtalet, och med avseende på en eventuell uppsägning, behandlar garageplats på samma sätt som en parkeringsplats. När hus eller del av hus upplåts till nyttjande mot ersättning är det fråga om ett hyresavtal.

Det innebär att om det finns tak, väggar och dörr på den upplåtna garageplatsen samt ersättning utgår så handlar det om ett hyresavtal och närmare bestämt om ett lokalhyresavtal och hyreslagens bestämmelser (som återfinns i 12 kap.Jordabalken) gäller.

UPPLÅTELSE AV parkeringsplats utomhus är inget hyresavtal eftersom det inte är fråga om upplåtelse av hus eller del av hus utan är en annan form av nyttjanderättsavtal, ett så kallat lägenhetsarrende. En lokalhyresgäst och därmed en hyresgäst som hyr ett garage, har ett indirekt besittningsskydd. Det innebär att hyresgästen alltid kan tvingas att flytta
vid hyrestidens utgång, men kan vara berättigad till skadestånd.

En uppsägning kan göras på två sätt, antingen för avflyttning eller för villkorsändring. Sägs garagehyresgästen upp för avflyttning bör ett skäl för detta anges. Tvingas hyresgästen flytta utan att hyresvärden haft ett större behov av garaget, eller hyresvärden vid uppsägning för villkorsändring begär oskäliga hyresvillkor kan hyresvärden bli skadeståndsskyldig om parterna inte kommer överens. En garagehyresgäst kan alltså ha rätt till ersättning om uppsägning är oskälig eller besittningsskyddsbrytande grund inte
föreligger.

AVSEENDE LÄGENHETSARRENDEN och därmed parkeringsplatser finns inget besittnings-skydd. Det innebär att om den som parkeringsplatsen är upplåten till blir uppsagd enligt avtalsbestämmelserna och parterna inte kan komma överens, ska den som nyttjat parkeringsplatsen flytta utan rätt till ersättning. När det gäller uppsägningstiderna för garageavtal gäller nio månaders uppsägningstid för garageavtal som löper på
obestämd tid, 12 kap. 4 § första stycket Jordabalken.

Ett garageavtal som löper på bestämd tid ska, om inte längre uppsägningstid är avtalat, sägas upp i enlighet med vad som anges i 12 kap. 4 § andra stycket Jordabalken. Det innebär bland annat att uppsägningstiden är nio månader i förväg om hyrestiden är längre än nio månader, och tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader
– men längst nio månader. Uppsägningstiden för parkeringsplatser är som standard sex månader från fardag (avflyttningsdag) om inte annat avtalats enligt 8 kap. 5 § Jordabalken.

FARDAG ÄR DEN 14 mars, här finns alltså en bestämd uppsägningsdag som uppsägnings-tiden startar om man inte avtalat annat. Det föreligger således avtalsfrihet. Att tänka på när det gäller uppsägning av garage med anledning av att garage är att jämställa med lokaler, är att uppsägningen måste innehålla den så kallade hänskjutandemeningen.
Det vill säga att hyresgästen, om denne inte går med på att flytta utan ersättning, har att hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. En uppsägning av garage delges på samma sätt som en uppsägning för lokal, det vill säga hyresvärden ska kunna visa att hyresgästen har delgivits uppsägningen.

Föregående artikel Höjda räntor och inflation påverkar brf-ekonomin
Nästa artikel Svårt och dyrt att ta sig ur bundet elavtal

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här