AnnonsMiele

Vikten av att underrätta i tid i entreprenader

3 mar 2024

I en entreprenad är effektiv kommunikation av yttersta vikt för att förebygga missförstånd och förhindra potentiella problem.

MONIKA CIEPLIK. Biträdande jurist. Advokatfirman Pedersen AB

AB 04 och ABT 06 är två vanliga standardavtal som används inom byggbranschen i Sverige. Normalt för bostadsrättsföreningar är att avtala om ABT 06 (totalentreprenad), och därför har denna krönika utgångspunkt i ABT 06. Bestämmelserna i aktuellt avseende är dock likalydande i de två standardavtalen. Entreprenadrätten är genom ABT 06 full av formalia i form av förpliktelser att underrätta, inhämta godkännande eller inhämta/avge synpunkter inom vissa tidsgränser i förhållande till olika uppkomna situationer. Att ha en fördjupad förståelse för de olika aviseringskraven och tidsfristerna kan visa sig vara
helt avgörande. Att förlora rätten till ersättning, bli tvungen att betala ersättning eller riskera att förlora rätten till vite på grund av bristfällig underrättelse är helt onödigt.

Nedan behandlas viktiga bestämmelser i standardavtalet ABT 06 avseende underrättelseskyldighet som en bostadsrättsförening i egenskap av beställare av en entreprenad bör ha koll på.

Generell underrättelseskyldighet
I ABT 06 kap. 2 § 9 framgår den generella underrättelseskyldighet som finns mellan parterna. I bestämmelsen anges att part, dvs. såväl beställare som entreprenör, har att utan dröjsmål, dvs. så snart det är möjligt, underrätta motparten om parten i handlingar eller uppgifter upptäcker avvikelser, bristfälligheter eller bristande överensstämmelser samt i övrigt omständigheter som har betydelse för entreprenaden. En utebliven underrättelse kan leda till skadeståndsskyldighet. Bestämmelsen uppställer inget krav på skriftlig underrättelse, men sådant krav kan finnas i en kontraktshandling mellan parterna.

Underrättelse vid hinder
Hinder är något som uppstår i entreprenaden utan att det är entreprenörens fel och hindrar entreprenören från att utföra kontraktsarbetet som planerat. Hinder kan leda till att entreprenören får rätt till tidsförlängning och viss möjlighet till ersättning. Den part som inser att ett förhållande kan medföra försening, såsom ett hinder, måste underrätta motparten om detta enligt ABT 06 kap. 4 § 4. Underrättelsen ska vara skriftlig om så avtalats mellan parterna. Det är därför klokt för beställaren att, vid mottagandet av en
underrättelse från entreprenören, noggrant överväga sitt ställningstagande och skyndsamt kommunicera detta till entreprenören. Om beställaren inte avger någon respons riskerar denne att svara för både förlängd tidsram och eventuell ersättning, oavsett beställarens faktiska uppfattning om situationen.

Underrättelse vid fel
Av stor betydelse är beställarens underrättelseskyldighet vid upptäckta fel eller skada på grund av fel. Enligt ABT 06 kap. 5 § 15 ska beställaren utan dröjsmål skriftligen underrätta entreprenören då han, efter det att entreprenaden eller en del av den avlämnats eller tagits i bruk upptäcker fel eller skada på grund av fel. I det fall underrättelsen görs för sent, kan beställaren bli ersättningsskyldig för den merkostnad som följer av detta. Värt
att notera är att sådan ersättningsskyldighet också föreligger om beställaren borde ha upptäckt fel eller skada tidigare än vad som faktiskt skett.

Handfasta tips
Vid avtalsupprättande är det viktigt att klart ange om och i vilken omfattning underrättelser ska vara skriftliga. Vid osäkerhet inom er bostadsrättsförening rekommenderas skriftliga
underrättelser för att undvika missförstånd.

Föregående artikel Så fungerar brandskydd i uthyrd lokal
Nästa artikel Fem snabba tips från GR Avloppsrensning

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här