AnnonsElectrolux

Fem snabba…

19 feb 2023

till Andreas Carlson (kd), Sveriges infrastruktur och bostadsminister som bl.a. lovar reformer som möjliggör för fler att äga sitt boende.

Vad anser du vara den viktigaste frågan att ta tag i nu?

–Regeringen kommer att föra en ansvarsfull ekonomisk politik. För mig är det viktigt att Sverige har en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla. Det skadtas fram reformer som möjliggör för fler att äga sitt boende och som ökar tillgången till byggbar mark.
Reglerna för att bygga ska förenklas. Kommunerna ska uppmanas och stimuleras att höja sin planberedskap, särskilt vad gäller småhus. Regeringen vill också se över kravet för bygglov för integrerade solceller, något som inte minst är viktigt när elpriserna stiger.

Andreas Carlson (kd), Sveriges infrastruktur och bostadsminister.

Bostadsrättens roll på marknaden?

–Bostadsrätten är en viktig och självklar del av Sveriges bostadsmarknad. Vart femte hushåll bor idag i en bostadsrätt. Regeringen vill att fler ska ha möjlighet att ta steget till den ägda bostadsmarknaden, och kommer därför ta fram reformer som möjliggör detta. Ett ökat eget ägande innebär att fler känner ett ansvar för sitt boende och sin boendemiljö.

Allt fler nybyggen senareläggs eller ställs in. Vad ska man göra för att gynna bostadsbyggandet?

–Vi befinner oss i ett bekymmersamt ekonomiskt läge. Det kommer att påverka bostadsbyggandet. Med det sagt, så behöver byggtakten upprätthållas, eftersom det enligt Boverket finns ett underskott av bostäder runt om i landet. Reformer för att öka tillgången till byggbar mark ska tas fram och reglerna för att bygga ska förenklas betydligt. Kommuner ska uppmanas och stimuleras att höja sin planberedskap, särskilt vad gäller småhus.

Hur ska ungdomar komma in på bostadsmarknaden?

–Att ungdomar kan ta sig in på bostadsmarknaden är viktigt. Regeringen anser att fler bostäder behövs för att underlätta för ungdomar att få sin första bostad, samt utökade möjligheter att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Vi anser även att fler
bostäder behövs för att bidra till flyttkedjor samt lokal och regional utveckling. Nyligen presenterade en utredning förslag om startlån till förstagångsköpare. Förslaget har remitterats för att få in relevanta synpunkter från myndigheter och andra aktörer. Nu
ska de synpunkterna analyseras och ärendet beredas inom Regeringskansliet.

Hur ska man komma åt kriminaliteten bland byggbolagens underleverantörer som ofta använder sig av svart arbetskraft och saknar kollektivavtal?

– Regeringen ser allvarligt på arbetslivskriminalitet och att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet på arbetsmarknaden, snedvrider konkurrensen och är en betydande inkomstkälla för
organiserad ekonomisk brottslighet. Därtill orsakar arbetslivskriminaliteten bl.a. att
arbetskraft och identiteter utnyttjas och att offentliga medel riskerar att gå till kriminella. Det är viktigt att bekämpa brott, fusk och missbruk kopplat till arbetsmarknaden och att sanktioner är träffsäkra och effektiva. Bygg- och anläggningssektorn är den sektor som, enligt Arbetsmiljöverket, bedöms ha störst risk för samhällsskada orsakat av arbetslivskriminalitet. Sektorn är personalintensiv och svårkontrollerad med t.ex. många rörliga och odefinierade arbetsställen. Det finns många arbetsmiljörisker där oseriösa
företag rundar hörn för att kapa kostnader men som samtidigt leder till att personalen utsätts för stora risker.

– Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Skatteverket och ytterligare ett antal myndigheter arbetar tillsammans och genomför gemensamma kontrollinsatser som ofta riktar sig mot sektorn, och som bidrar till ökad trygghet på arbetsmarknaden, ökad regelefterlevnad och en effektivare brottsbekämpning. Regionala center inrättas nu mot arbetslivskriminalitet. Två center finns redan på plats, Umeå och Göteborg. Detta kommer att bidra till en stärkt bekämpning av arbetslivskriminalitet.

– Regeringen kommer dessutom att se över möjligheterna till informationsutbyte mellan
brottsbekämpande myndigheter och vissa andra myndigheter, i syfte att effektivisera arbetet med att förebygga och bekämpa bland annat arbetslivskriminalitet. Regeringen har också remitterat förslag om stärkta möjligheter till informationsutbyte mellan myndigheter i stort, bland annat för att stärka möjligheterna att motverka arbetslivskriminalitet. Vidare så börjar under hösten en utredning sitt arbete om möjligheterna att begränsa antalet
underleverantörsled. Vi samarbetar också på europeisk nivå kring detta.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Integritetsinställningscenter

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

Läs mer om hur vi använder cookies här

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Advertising

Analytics

Other