AnnonsElectrolux Professional AB

Hur fattar vi korrekta styrelsebeslut?

11 nov 2023

En vanlig fråga är vilka beslut som ankommer på styrelsen respektive föreningsstämman i en bostadsrättsförening. Denna artikel ämnar behandla beslutsgången för frågor som styrelsen ska fatta beslut om; vem i styrelsen har rätt att fatta beslut? Samt hur ska det gå till för att besluten ska vara formellt giltiga.

Olivia Wästerg, Jurideko fastighetspartner.

Vem i styrelsen har rätt att fatta beslut? En styrelse i en bostadsrättsförening består av minst tre styrelseledamöter och ofta av ett varierande antal styrelsesuppleanter. Fördelningen av antalet ledamöter och suppleanter styrs av föreningens stadgar. Enligt lagen om ekonomiska föreningar, som är tillämplig för den aktuella frågeställningen föreskrivs att styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet styrelseledamöter (eller högre antal som bestäms i stadgar) är närvarande. Detta innebär att en styrelsesuppleants röst inte har någon betydelse för styrelsebesluten med undantag för om en suppleant träder in och röstar i en ledamots ställe. Huvudregeln är att endast styrelseledamöterna har rätt att fatta styrelsebeslut.

Undantaget för detta är om en ledamot inte kan närvara och en suppleant träder in i dennes ställe, i en sådan situation fattas även beslut av suppleanten. Det finns ytterligare ett undantag från huvudregeln vilket är då en styrelseledamot kan sägas ha ett särskilt intresse i frågan som det ska beslutas om s.k. jäv. En styrelseledamot har inte rätt
att delta i beslut som rör avtal mellan ledamoten och föreningen, avtal mellan föreningen och tredje man, om ledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens intresse eller avtal mellan föreningen och en juridisk person som ledamoten företräder.

När kan beslutet genomföras? Förutom att beslutet ska fattas av rätt personer och minsta antal inom styrelsen finns det andra förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett beslut ska anses formellt giltigt. Det råder majoritetskrav vid styrelsebeslut. Som styrelsens beslut gäller generellt den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet. Föreningen kan i stadgarna föreskriva strängare majoritetskrav för särskilda beslut. Om resultatet av röstningen är lika innehar styrelseordföranden
utslagsröst. Ett styrelsebeslut kan bedömas ogiltigt om inte samtliga ledamöter, för det fall det är möjligt, fått tillfälle att delta i ärendets behandling eller fått ett tillfredställande underlag för att kunna besluta i den aktuella frågan.

Går det att överklaga ett beslut från styrelsen?
Om beslutet rör en fråga som ankommer på styrelsen att fatta beslut om och inte rör en enskild medlem är det normalt sätt svårt att angripa ett styrelsebeslut som kommit till i behörig ordning. Om det däremot rör en enskild medlem eller om en medlem lider skada av ett beslut kan det ske en prövning av beslutets giltighet samt i vissa fall prövning om skadestånd. Det krävs då att en medlem, eller grupp medlemmar, stämmer föreningen i allmän domstol. Överklagan av vissa särskilda beslut ska göras hos hyresnämnden, vilket gäller för bland annat frågor om andrahandsupplåtelse, ombyggnation i lägenhet och
medlemskap.

Checklista för styrelsebeslut:
* Är minsta antal styrelseledamöter närvarande?
* Uppfylls majoritetskraven?
* Finns tillfredställande beslutsunderlag?
* Har det varit transparens i ärendets behandling?
* Föreligger någon specialbestämmelse i stadgarna? Föreligger jäv?

Föregående artikel Krisläge i fastighetssektorn om räntorna stiger
Nästa artikel Arkitekturens viktigaste uppgifter

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här